De gemaakte samenleving

Het zal de lezers van onze website niet ontgaan zijn dat wij absoluut tegen het zelfbenoemde bestaansrecht van de superrijken van deze aarde zijn, oftewel “de elite”. Hoe meer mensen inzien en begrijpen dat nagenoeg alles op onze aarde direct of indirect in handen is van slechts 6000 individuen, en dat 7 miljard mensen letterlijk zijn overgeleverd aan de hebzucht en het streven naar totale werelddominantie van deze elite, des te groter de kans dat vroeg of laat een mondiale en noodzakelijke volksrevolutie in gang gezet zal worden.

 

Tweeënhalfduizend jaar geleden in het oude Athene schreef legeraanvoerder en geschiedschrijver Thucydides: “De sterken doen wat zij willen, de zwakken hebben te dragen wat hen wordt toegedeeld”.

 

Vandaag de dag gaat deze klassieke uitspraak nog steeds op. De rijken en machtigen van deze aarde nemen alles waar ze de hand op kunnen leggen, en het gewone volk laat het gewoon gebeuren. En waarom? Omdat, als de bevolking dit niet zou doen, zij zich actief tegen de elite zouden moeten verzetten en vrijwel alle mensen gewoon laf en gemakzuchtig zijn en een simpel doelloos leventje willen leiden.

 

Waarom is de doorsnee mens zo zwak en onderdanig ingesteld? Waarom zijn mensen zo gemakkelijk te beïnvloeden en domineren? Waarom durven ze niet voor zichzelf op te komen?

 

Religie: mentale slavernij

De voornaamste reden is terug vinden in iemands vroegste kinderjaren. Neem een godsdienst als het orthodoxe Jodendom, het Calvinisme of nog erger, de Islam. Moslims vieren elk jaar een heilige dag, het Offerfeest, waarop families ritueel een dier slachten en opeten. Met deze wrede traditie eren zij Abraham’s bereidheid om zijn eigen zoon Ismaël te doden en verbranden om zijn gehoorzaamheid aan “god” te tonen.

 

Wat voor soort mensen vereren een God die een vader de opdracht geeft om zonder opgaaf van reden zijn bloedeigen zoon te vermoorden? Wat voor soort mensen vereren een vader, een overduidelijke psychopaat, die geheel vrijwillig en zonder aarzelen zijn bloedeigen zoon de keel door wil snijden, zonder zelfs maar naar een reden te vragen? Dit is het toppunt, of beter gezegd het dieptepunt, van menselijke zwakte en onderdanigheid. En miljarden mensen vieren en eren deze laffe daad (los van de vraag of dit daadwerkelijk gebeurd is, of slechts in de fantasie van de schrijver).

 

Zijn dit soort mensen ziek? Dom? Labiel? Gestoord? Of gewoon door en door slecht? Wat doet het met je gezonde verstand als vanaf je eerste kinderjaren wordt ingeprent dat je God onvoorwaardelijk dient te gehoorzamen? Dat Hij alles ziet en hoort wat je doet? Dat je Zijn authenticiteit en autoriteit nooit in twijfel mag trekken en geen kritische vragen mag stellen? We noemen deze mensen respectvol “gelovigen”, maar in feite zijn het gewoon mensen die door hun opvoeding absoluut niet (meer) in staat zijn tot kritisch denken, zelfreflectie, empathie en allerlei andere menselijke eigenschappen die ons een natuurlijk moreel kompas geven. Het enige wat een gelovige hoeft te doen is zichzelf ondergeschikt maken aan een (denkbeeldige) autoriteit. Islam betekent dan ook letterlijk overgave of onderwerping aan God.

 

Neem eens rustig de tijd om de ware gedachte achter dit achterlijke barbaarse Offerfeest te begrijpen; honderden miljoenen Moslims vieren feest omdat een zieke psychopaat zijn eigen zoon de keel wilde doorsnijden, op basis van een stem in zijn hoofd (los van de vraag of deze stem van god, een engel of zijn eigen zieke brein afkomstig was). En de rest van de wereld -alle rationele mensen- moeten deze perverse traditie gewoon maar accepteren?!

 

sacrifice2

 

Islam is per definitie een religie voor slaven: slaven van een tirannieke “god” die absolute gehoorzaamheid eist. Om deze religie te volgen hoef je niet na te denken. Het enige wat je hoeft te doen is gehoorzamen. Iedereen kan morgen een Moslim zijn als hij dat wil. Je hoeft er absoluut niets voor te doen, behalve alles wat je een rationeel mens maakt overboord gooien.

 

Waarom stelt geen enkele Moslim (of Jood, of Christen) zichzelf ooit de volgende vragen:

1 – Waarom geloof ik in een God die een vader de opdracht geeft zijn eigen kind te doden?

2 – Wat voor soort God zou een dergelijke wrede en perverse opdracht geven?

3 – Is deze God echt wel een liefdevolle God, of eigenlijk de Duivel?

4 – Als (volgens de Koran) “Satan” smeekt om het leven van Abraham’s zoon te sparen, betekent dat dan niet dat Satan liefdevoller is dan deze vermeende God?

5 – Waarom heeft Abraham nooit gevraagd waarom hij zijn zoon moest offeren? Waarom verzette Abraham zich niet? Is het goed om blindelings bevelen uit te voeren, ongeacht de wreedheid?

6 – Waarom is het leven van Abraham’s zoon niets waard? Waarom heeft zijn zoon geen rechten en geeft niemand om zijn gevoelens? Een vader die bereid is jou zonder aarzelen te vermoorden is het recept voor een levenslang trauma.

7 – Als ik bereid hoor te zijn om mijn eigen kind te vermoorden in naam van God, bewijs ik dan niet dat er geen grenzen bestaan aan wat ik bereid ben anderen aan te doen? Maakt mij dat dan geen gewetenloze psychopaat, net als Abraham. En maakt mij dat dan geen gevaar voor mezelf en de maatschappij?

 

Geen enkele Moslim of andere gelovige zal zichzelf ooit deze logische vragen stellen. Geen van bovenstaande vragen zal zelfs maar in het brein van een gelovige opkomen. Zie je de psychologische genialiteit van een religie als het Abrahamisme? Ze beloven je de hoofdprijs, het paradijs, als je gehoorzaamt. En ze chanteren je met eeuwige pijn, de hel, als je niet gehoorzaamt. Elk ongeschoold naïef persoon zou doodsbang zijn om niet te gehoorzamen. Klakkeloze gehoorzaamheid aan een duivelse tiran wordt ineens iets “goeds” dat blijkbaar gevierd moet worden. En dus veranderen mensen zichzelf vrijwillig in levende zombies of erger, in martelaars.

 

zombies

 

Wij durven zelfs de vraag te stellen of we Moslims – of wat ons betreft alle Abrahamisten- wel als gezonde mensen zouden moeten beschouwen. Kan iemand die zonder enige aarzeling bereid is zijn eigen kind voor God te offeren een gezond mens genoemd worden? (Denk aan de vanzelfsprekendheid waarmee eerwraak doorgaans wordt uitgevoerd). Als we onder een gezond mens verstaan; iemand die intelligent, wijs en vastberaden genoeg is om elke wrede opdracht of eis te weigeren, dan kwalificeert geen enkele Moslim zich als een gezond mens, maar eerder als een onmens, een zieke psychopaat, een monster of een demon. Hun religie verbiedt hen om menselijk te zijn, hun religie eist alleen maar blinde gedachteloze gehoorzaamheid aan de Koran, een boek waarvan geen enkele Moslim de geschiedkundige oorsprong durft te onderzoeken.

 

Laten we zeggen dat een gezond mens iemand is, die géén gehoor geeft aan een stem in zijn hoofd (god) die hem opdracht geeft zijn eigen kind te doden.

Laten we zeggen dat een gezond mens iemand is, die wél zou luisteren naar iemand die pleit voor het leven van zijn kind (zoals Satan in het Koranverhaal over Abraham), en deze persoon níet wegjaagt door stenen naar hem te gooien.

Laten we zeggen dat een gezond mens iemand is, die níet slaafs gehoor geeft aan een fictief religieus figuur of een stuk “heilige tekst”.

Laten we zeggen dat een gezond mens iemand is, die níet een groot deel van zijn leven op zijn knieën zit.

Laten we zeggen dat een gezond mens iemand is, die níet denkt dat onderdanigheid en slaafse volgzaamheid het enige en ware doel van het leven is.

Laten we zeggen dat een gezond mens iemand is, die níet vindt dat vrouwen van top tot teen bedekt horen te zijn en die níet vindt dat vrouwen geen onderwijs mogen genieten.

Laten we zeggen dat een gezond mens iemand is, die níet vindt dat homoseksuelen, overspeligen, atheïsten en afvalligen gedood moeten worden en in de hel thuis horen.

 

Als we deze simpele en humane definities toepassen op aanhangers van de Islam oftewel Moslims, dan is er waarschijnlijk geen enkele Moslim die zich kwalificeert als gezond individu. Hun geest is van kinds af aan verziekt door het Islamitische gif. Islam leidt tot een aandoening aan de hersenen, een hersenziekte die hen niet alleen tot een potentieel gevaar voor elke samenleving maakt, maar die als geheel ook de natuurlijke evolutionaire vooruitgang van de mensheid doelbewust tegenhoudt. Ditzelfde kunnen we ook zeggen over het Orthodox Judaïsme en tientallen Christelijke splinterreligies, maar deze vormen op dit moment geen aanleiding voor wereldwijde terreuraanslagen (behalve in de Gazastrook).

 

Moslimextremisten doden zelfs zonder enige wroeging andere Moslims, als zij hun manier van geloven “gematigd” vinden. Deze moordenaars zijn geen mens meer, het zijn machines zoals in de Terminator; ze doden in opdracht en volkomen gewetenloos. Het zijn geen mensen, het zijn moordmachines; zielloze automata.

 

Islam beweert het laatste woord te zijn, Gods laatste openbaring. Islam verklaart de vervolmaking van het Jodendom en Christendom te zijn, de laatste religie die alle voorgaande religies onwaar en overbodig maakt. Mohammed werd door God verkozen als zijn laatste profeet, om alle religieuze debatten voor eens en altijd te beëindigen. Als er dus nog een profeet na Mohammed zou komen, dan maakt dat in één klap ook de Islam een achterhaalde en vervangbare religie, net zoals het Judaïsme en Christendom. De Koran zou in dat geval toch níet het laatste absolute woord van God zijn.

 

Deze gedachte is absoluut onacceptabel voor elke gehersenspoelde Moslim en vele Moslims zouden dan ook het liefst iedereen die durft te beweren dat Mohammed níet de laatste profeet is, willen vermoorden. Ook dit staat immers letterlijk in de Koran.

 

photo-e

 

Moslims haten vrijheid van meningsuiting, ze haten vrijdenkers, ze haten wetenschappers en filosofen. Ze zijn bereid iedereen te doden die Allah, Mohammed of de Koran durft te bekritiseren of in twijfel te trekken. Zodra er ergens op de wereld een spotprent of Islam-kritisch artikel in de media verschijnt, ontaard dat steevast in massale demonstraties waarbij vlaggen verbrand en poppen onthoofd worden. Schrijver Salman Rushdie werd ter dood veroordeeld vanwege zijn boek De Duivelsverzen. Geert Wilders staat eveneens op de dodenlijst. En vervolgens claimen ze een religie van vrede te zijn?! Moslims, als loyale aanhangers van de Islam, zijn zonder uitzondering de meest gehersenspoelde en tevens gevaarlijke mensen op deze aarde, om het simpele feit dat zij een duivelse religie aanhangen die al vijftienhonderdjaar dood en verderf zaait en de mensheid onderdrukt.

 

Stop met alle politieke correctheid en laten we eindelijk eens een serieuze discussie starten: zijn Moslims, Joden en Christenen aanhangers van een liefdevolle God, of van een wrede, sadistische, dominante duivel? Zijn de drie religies een zegen voor de mensheid gebleken, of het grootste obstakel in de vooruitgang van het menselijke ras?

 

housr-and-reason

 

Een gezonde, rationele en welvarende samenleving zou de Islam direct illegaal verklaren, omdat de visie die de Koran verkondigt ziek en in strijd is met alle universele mensenrechten. Judaïsme zou om dezelfde reden illegaal verklaart worden, omdat de Joden beweren dat zij het “Uitverkoren Volk” zijn. Het Protestantisme, met hun uitgangspunt dat alle mensen totaal ontaard en verdorven zijn, zou eveneens verbannen worden. En het Katholicisme, dat met een strak gezicht beweert dat de Paus de enige goddelijke spreekbuis op Aarde is, en dat verklaart dat overleden baby’s die niet gedoopt zijn verbannen worden naar het “voorgeborchte”, zou ook direct gereduceerd worden tot slechts een pijnlijke herinnering in de menselijke geschiedenis.

 

Alle Abrahamistische religies zouden terecht moeten staan voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, het verspreiden van haat en intolerantie en indien mogelijk zelfs duivelsverering. Al deze religies pleiten voor discriminatie van vrouwen, tolereren en zetten zelfs aan tot slavernij, en eisen de doodstraf voor homoseksuelen, vrijdenkers en – sprekers en minderheden. Wanneer realiseren mensen zich eindelijk eens waar deze religies in de kern om draaien? Wanneer staat er eindelijk eens een politicus op die deze gruwelijke godsdiensten naar de prullenbak durft te verwijzen?

 

Proces van Neurenberg

Een tolerante samenleving zal alles tolereren, behalve intolerantie. Een regering die intolerantie tolereert, is als gevolg daarvan zelf ook intolerant en zou door alle goede, tolerante mensen omvergeworpen moeten worden.

 

Tijdens het proces van Neurenberg, waarbij de kopstukken van het Nazi-regime terecht stonden, was de verdediging van de Nazis: “We volgden enkel bevelen op”. Deze verdediging resulteerde in de doodstraf. Op precies dezelfde manier verkondigen Moslims bereid te zijn om zonder na te denken hun “heilige” bevelen uit te voeren, ongeacht de wreedheid van deze daden. Dus waarom is het “slecht” als Nazi’s beweerden enkel bevelen op te volgen, terwijl dit voor Moslims volkomen normaal en acceptabel lijkt te zijn?

 

nuremberg trials

 

Waarom zijn mensen (lees Westerse regeringen) zo f#cking hypocriet? Waarom weigeren regeringen deze achterlijke religies te veroordelen? Als het Proces van Neurenberg als precedent geldt, dan is íedereen die zegt dat hij slechts bevelen opvolgde, of deze nou van een Führer, God of een profeet afkomstig zijn, schuldig!

 

Om diezelfde reden zou de Islam als godsdienst door Neurenberg veroordeeld moeten worden omdat de Islam het gedachteloos opvolgen van bevelen boven elke wet en boven elk mensenleven plaatst. De hele Islam is daarom een crimineel, illegaal instituut dat in strijd is met de Universele Rechten van de Mens. Het wordt tijd dat er een politieke partij opstaat die de moed heeft om dit hardop uit te spreken!

 

Moslims beweren tolerante en vreedzame mensen te zijn. Maar niets is minder waar. Hun verhaal over Abraham zegt alles. Talloze Moslims wereldwijd blijken bereid te zijn ten strijde te trekken en onschuldige mensen te vermoorden (precies zoals Abraham en hun profeet deden).

 

Moslims beschouwen totale onderwerping aan een fictief figuur of een fictieve autoriteit als de grootste en meest belangrijke daad die iemand in zijn leven kan uitvoeren. De Islam kent slechts één formule: Leven = Onderwerping. De Koran eist dit en als gevolg daarvan eisen Moslims dat íedereen zich aan de Wil van Allah onderwerpt.

 

Geen enkel intelligent, rationeel en menslievend individu zou de Islam anders kunnen omschrijven dan een verrot, verziekt en onmenselijk controlesysteem dat geen enkel ander nut dient dan het onderdrukken van de gehele mensheid. Wij beschouwen de Islam als het grootste en meest duivelse kwaad dat de wereld ooit gekend heeft, met het Christendom en Jodendom in haar kielzog.

Kapitalisme: moderne slavernij

Om precies dezelfde redenen die de drie Abrahamistische religies hanteren, heeft ook de elite absoluut geen interesse in een rationele, wijze en onafhankelijke bevolking. Jouw enige functie in deze samenleving is a) om je eentonige en geestdodende werkzaamheden als loonslaaf te verrichten om geld voor de elite te verdienen en b) om het laatste restje van je zuurverdiende geld dat overblijft na alle belastingen en vaste lasten, uit te geven zodat de elite nog rijker wordt.

 

Dát is het enige doel van onze democratische-kapitalistische maatschappij, dát is de reden waarom onze samenleving is zoals hij is. Niets aan onze maatschappij is natuurlijk of vanzelfsprekend. Onze hele maatschappij is gemaakt en ingericht door hen met geld en macht, met als enige doel hun geld en macht tot in lengten van dagen te blijven vermeerderen.

 

modern-slavery

 

De mensen die er werkelijk toe doen in onze samenleving, de mensen die aan de touwtjes trekken, diegenen die zich nergens zorgen over hoeven te maken, zijn diegenen met de juiste connecties, de juiste achtergrond en de juiste (private) opleiding. Deze mensen staan los van de “gewone” samenleving. Zij krijgen de beste banen, opgevolgd door hun kinderen, en hún kinderen, enz.

 

De bankiers die de economie beïnvloeden doen dit niet om voor iedereen welvaart te verschaffen, maar om zichzelf te verrijken. We kunnen ons geen oneerlijker systeem voorstellen dan een systeem waarbij het hele economische en monetaire systeem in de handen van private instellingen en individuen ligt (voornamelijk schatrijke Joden en ingewijde leden van Vrijmetselaarsloges), die níet verkozen zijn door het volk, géén verantwoording aan het volk of land verschuldigd zijn en zich absoluut niet bekommeren om de welvaart van het land of het volk.

 

Verblind door hun lust maar geld en macht hebben een handvol topbankiers van o.a. Goldman Sachs op een haar na de hele wereldeconomie om zeep geholpen. En wie konden voor de kosten opdraaien? De domme belastingbetalers! En wat kregen de belastingbetalers hiervoor in ruil? Langer werken, minder pensioen en zwaardere lasten!

 

Het is onacceptabel dat een samenleving indirect bestuurd wordt door een groep rijke machtige individuen die geobsedeerd zijn door werelddominantie, en er alles aan doen om hun geld en macht binnen hun eigen geledingen te houden. Er is absoluut geen ruimte voor buitenstaanders. Achter alles in onze samenleving zit een reden, niet is “bij toeval” ontstaan of zo gegroeid. De economische crisis, de massa-immigratie, de oorlogen in het Midden-Oosten, de provocatie van Rusland, de machtsexpansie van de EU; níets kan los van elkaar gezien worden en alles dient de agenda van de elite, of we hun plannen nou kunnen doorzien of niet.

 

Zolang we niet voor onszelf durven op te komen en zolang we generatie na generatie gebrandmerkt blijven als domme slaven of makke schapen, zal er nooit iets veranderen. Zoals we al keer op keer geschreven hebben, zijn we aan onszelf, de wereld en de hele mensheid verplicht om ons te ontdoen van de elite en haar voornaamste wapen; de drie onderdrukkende Abrahamistische religies. Alleen dan is de weg vrij naar een nieuwe betere wereld, zonder knielende, godvrezende mensen.