Islam: dé religie voor moordenaars?

Binnen een meritocratische samenleving staat maximale individuele vrijheid centraal. Ieder mens en met name ieder kind hoort vanaf dag één beschouwd te worden als een vrij individu. Binnen een meritocratische samenleving dient de overheid niet alleen voor een gelijkmatig maatschappelijk speelveld te zorgen, maar heeft de overheid ook de verplichting te zorgen dat iedereen in staat wordt gesteld om zijn of haar maximale potentieel (aanleg en gaven) te ontwikkelen en benutten. Dit kan sowieso alleen maar als een kind gevrijwaard blijft van elke vorm van religieuze indoctrinatie.

 

In onze voorgaande artikelen pleitten we al voor een compleet verbod op religieus onderwijs aan kinderen. Elk individu heeft het recht om gedurende zijn leven op zoek te gaan naar zijn eigen spiritualiteit, maar dit kan alleen als een mens in zijn kinderjaren nog niet is “voorgeprogrammeerd” met iemand anders waarheid.

 

Hoe belachelijker een geloof is, hoe meer kans het maakt op succes. – Bartz

 

Geen enkele godsdienst of religieuze groepering zou mogen beweren dat zij “onmisbaar” is en de enige absolute waarheid verkondigt. Of beweren dat men zonder deze religie verdoemd is tot hel en vagevuur. Een dergelijke bewering is ALTIJD een leugen, een verzinsel dat absoluut níets met “de waarheid” of de werkelijkheid te maken heeft. Het Christendom, Judaïsme en de Islam zijn niets anders dan de meest weerzinwekkende controlesystemen waar de mensheid al duizenden jaren lang het slachtoffer van is. Afschuwelijke oorlogen met intussen tientallen miljoenen doden zijn gevoerd uit naam van de drie Abrahamistische religies. En het einde is nog lang niet in zicht. Wreedheid, tirannie en haat gaan hand in hand met deze “geopenbaarde” religies, die elke menselijke vooruitgang structureel tegenhouden.

 

Abraham, de zogenaamde aartsvader van het volk Israël en de Arabieren (dus ook van de Christenen en Moslims), zou beschouwd moeten worden als de meest gestoorde en kwaadaardige man die ooit heeft bestaan, en aan wie we deze oorlogszuchtige wereld te danken hebben. Geen mens op aarde schijnt zich te realiseren dat het Abraham was die bereid was om zijn bloedeigen zoon te vermoorden enkel omdat Jehova hem dit opdroeg. Wat voor megalomane sadistische “god” zou een dergelijke “loyaliteits-test” eisen, en wat voor krankzinnige vader zou bereid zijn om zijn eigen zoon op te offeren, op basis van een stem in zijn hoofd?

 

Elke liefhebbende vader zouden eerder zelf sterven dan zijn eigen zoon of dochter met een groot mes te vermoorden, maar Abraham niet. Deze gebeurtenis is–ongeacht de vraag of dit werkelijk gebeurd is of slechts een fantasieverhaal is- de kern van de drie grote religies en het meest bizarre verhaal dat ooit verteld is. En tot op de dag van vandaag wordt dit verhaal nog steeds door miljoenen mensen geloofd, zonder dat men zich de absurde en kille essentie van het verhaal realiseert.

 

Het verhaal van Abraham is te vinden in het boek Genesis van het Oude Testament en begint waar God tegen Abraham zegt: “Neem nu uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal.”

 

Abraham bouwt een altaar van hout, klaar voor de holocaust (brandoffer). De onschuldige Isaac vraagt zijn vader: “Waar is het lam voor het brandoffer?” Zijn vader antwoordt: “God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!”

 

Technisch gezien is dit misschien geen leugen, maar verder van de waarheid verwijderd kan bijna niet. De “profeet” Abraham geeft in elk geval geen blijk van eerlijkheid of openhartigheid. Abraham misleidt zijn eigen zoon om hem te kunnen vermoorden, omdat hij de stem van “God” in zijn hoofd hoort.

abraham

Op de juiste plaats aangekomen bindt Abraham zijn zoon vast en legt hem op het altaar, klaar om hem met een mes te vermoorden alvorens zijn lichaam te verbranden. Op het moment dat Abraham klaarstaat om de keel van zijn eigen zoon door te snijden, spreekt God tot Abraham en zegt: “Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden.”

 

In deze enkele regel lezen we precíes wat de kern van het Judaisme, Christendom en de Islam is; godvrezendheid! Het enige dat deze zogenaamde “God” eist is gehoorzaamheid, tegen élke prijs. Ditzelfde thema vinden we terug in het verhaal van Adam, Eva en de Boom de Kennis, maar deze passage in Genesis laat geen enkel misverstand bestaan over het wrede tirannieke karakter van Jehova, God of Allah. Dít is de essentie van de drie grote religies en alle andere verhalen eromheen zijn louter versiersels. Is dit de “liefdevolle God” die miljarden mensen aanbidden?

 

Geen enkele “God” zou ooit een mens verleiden op een dergelijke perverse, wrede en geestelijk verwoestende manier. Alleen een duivel, “Satan”, een psychopaat of andere zieke geest zou hiertoe in staat zijn. Er bestaat geen enkele verdediging voor dit alles bepalende moment dat de kern is van de drie meest onbegrepen religies. Als je bereid bent om in naam van een god je eigen zoon te vermoorden (of simpelweg door een stem in je hoofd), dan zal je zonder enige twijfel ook in staat zijn om anderen -die je niet dierbaar zijn- te vermoorden.

 

Slachtingen en psychopathie zijn dé prominente kenmerken van de drie Abrahamistische religies. We kunnen deze religies dan ook niet anders dan verwerpelijk noemen. Geen enkel beschaafd of rationeel mens zou ooit vrijwillig aanhanger zijn van één van deze drie religies. Hoe eerder we van deze instituten en hun misselijkmakende barbaarsheid, geweld, verraad, haat en intolerantie verlost zijn, hoe beter. Deze religies zijn de grootste smet op het menselijk ras en een eeuwige vloek. Ze hebben onze aarde tot een ware hel gemaakt.

 

Binnen de Islam staat eerwraak gelijk aan het verminken of vermoorden van je eigen kinderen, als zij de “familie-eer” geschaad hebben. Voor Moslims is de loyaliteit aan een denkbeeldige profeet of een ooit verzonnen regeltje in een stoffig boek, belangrijker dan de liefde voor hun eigen kinderen. Van de drie “geopenbaarde” religies spant Islam de kroon wat betreft onmenselijkheden. Helaas worden we daar ook in het Westen nu ook bijna dagelijks mee geconfronteerd. Europa wordt nog steeds overspoeld met miljoenen achterlijke “Abrahams” die in staat zijn om zonder enige wroeging een ander van het leven te beroven. Alleen hebben zij geen stem in hun hoofd meer nodig om een moord te begaan, omdat hun van kinds af aan is aangeleerd dat moorden in naam van God gerechtvaardigd is.

 

Hoe durft men de Islam een religie van vrede te noemen als anderhalf miljard Moslims eerder de “duivel” lijken te aanbidden van een liefhebbende God? Maar waarom zouden we evengoed het Jodendom moeten respecteren als Joden zich het uitverkoren volk van een hemelse dictator en massamoordenaar wanen? En is het niet bijna vanzelfsprekend dat kindermisbruik binnen het Christendom al 2000 jaar voorkomt, als zelfs de aartsvader van de Christenen bereid is zijn bloedeigen zoon te vermoorden?

 

Dit zijn tevens de religies van de Oude Wereld Orde; de elitaire families en monarchieën die de aarde en mensheid al eeuwenlang domineren. De drie religies zijn hun heilige middelen waarmee ze de bevolking al duizenden jaren onderdrukken. Het is tijd dat de mensheid definitief afrekent met de elite en hun slavenreligies!

 

Dat de godsdienst een slecht geweten heeft, blijkt uit het feit dat er zware straffen worden gegeven aan wie ermee spot. – Schopenhauer