Ware vrijheid – een wereld zonder godsdienst

Godsdienst is net als roken – een slechte gewoonte waaraan mensen verslaafd zijn, ondanks alle wetenschappelijke bewijzen dat deze verslaving schadelijk is voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van mensen in hun directe omgeving. Rokers “geloven” dat de schadelijke gevolgen van hun rookgedrag wel mee zullen vallen of dat alle roken-gerelateerde aandoeningen wel aan hun voorbij zullen gaan. Ze kennen altijd wel iemand die 80 is en al veertig jaar lang twee pakjes per dag rookt en nog zo fit is als een hoentje. Dat is wat een verslaving met mensen doet; ze beginnen onzin uit te kramen. Ze negeren en verdraaien feiten en trekken alleen conclusies die ze willen trekken, zodat ze rustig verder kunnen gaan met dat wat ze altijd al deden zonder zich zorgen te hoeven maken over de eventuele gevolgen. Rokers houden gewoon van roken, en DUS zullen de meesten niet zomaar stoppen met roken, zelfs niet als onderzoeken aantonen dat roken ongezond is.

 

Op precies dezelfde manier zullen gelovigen (hiermee bedoelen wij Abrahamisten, om geen onderscheid te maken tussen Joden, Christenen en Moslims) hun geloof trouw blijven, zelfs al zouden ze zichzelf realiseren hoe dom zijzelf zijn en hoe achterhaald hun godsdienst is. Gelovigen hebben geen interesse in feiten en waarheden, hun geloof geeft ze gewoon een goed gevoel, het geeft ze een identiteit. Zoals rokers gewoon willen roken zonder zichzelf ooit de vraag te stellen waarom ze eigenlijk roken, zo willen gelovigen gewoon blijven geloven zonder ooit na te willen denken over waarom ze eigenlijk datgene geloven wat ze geloven.

 

sheeple2

 

Geloof geeft ze een simpele manier om de wereld om hun heen beter te begrijpen zonder zich in het Bestaan te hoeven verdiepen. Geloof draait om mooie “feel good” verhaaltjes en gaat niet over ingewikkelde wetenschappelijke onderwerpen. Dat is wat het Abrahamisme is: een simpel sprookje voor simpele zielen. In zekere zin zijn alle gelovigen aan een variant van hetzelfde sprookje verslaafd en zullen nooit uit vrije wil ervoor kiezen om afstand te doen van hun geestelijke verslaving en de wetenschappelijke feiten onder ogen zien.

 

Omdat roken schadelijk voor de gezondheid is hebben overheden wetgeving geïntroduceerd die roken in openbare ruimten verbiedt. Abrahamisme is ook schadelijk, maar dan voor de mentale gezondheid en ook schadelijk voor een gezonde vooruitgang van de samenleving als geheel. Maar waar blijft het verbod op religies in openbare ruimtes? Overheden nemen allerlei maatregelen om onze fysieke gezondheid te beschermen, maar waar blijven de maatregelen om onze geestelijke gezondheid te beschermen? Overheden negeren het meest belangrijke aspect van de hele samenleving: de mentale gezondheid van de bevolking. Zoals we in een eerder artikel al stelden, vormen alleen gezonde, intelligente en tevreden mensen een gezonde, slimme en welvarende samenleving!

 

Het is absoluut noodzakelijk dat een overheid feiten en waarheden hanteert in het belang van de samenleving als geheel als ook voor het voortbrengen van goed opgeleide, intelligente, getalenteerde en creatieve mensen. Het Abrahamisme is een directe bedreiging voor de mentale gezondheid van ieder kind, iedere volwassene en de hele samenleving. De drie grote religies draaien alleen maar om fictie en fantasie en hebben niets van doen met waarheden en feiten. Maar onze aarde bestaat écht, oorlogen zijn geen fictie en hongersnood en armoede zijn geen sprookjes! Alle leed en onrechtvaardigheid op deze aarde dat is te herleiden naar de fantasieën in de hoofden van gelovigen, heeft voor miljarden mensen deze wereld tot een ware hel gemaakt.

 

religion_cage

 

Roken en religies vormen allebei een serieuze bedreiging voor onze fysieke en mentale gezondheid. Mensen zijn vaak verslaafd aan datgene dat schadelijk voor ze is en zelden verslaafd aan iets dat goed voor ze is. Het onbewuste verlangen naar zelfvernietiging komt veelal voort uit een negatief zelfbeeld, en het Abrahamisme is het virus bij uitstek dat mensen besmet met het idee dat zij per definitie “slecht” zijn in de ogen van god. Sterker nog, dit is de enige ware essentie van deze religies; ze laten je slecht voelen met de belofte je te redden als je je netjes gedraagt. Abrahamisme lijkt in dat opzicht meer op een politiek correcte bestuursvorm dan op een ware religie!

 

De drie grote religies -Judaïsme, Christendom en Islam- zijn zowel moreel, rationeel als theologisch gezien volkomen absurd. De onzin die in de Bijbel en de Koran wordt verkondigd is op alle mogelijke manieren ontkracht en weerlegd. Dus waarom blijven deze religies zich maar verspreiden? Waarom zijn ze na het tijdperk van de Verlichting, de grote Wetenschappelijk revolutie en alle ontdekkingen van de laatste tweehonderd jaar nog steeds niet op hun retour? Waarom zijn deze religies nog steeds niet naar het rijk der fabelen verbannen, waar ze vandaan komen en waar ze thuishoren?

 

Noch de moraal noch de religie hebben in het christendom ergens een raakpunt met de werkelijkheid. – Friedrich Nietzsche

 

Om de simpele reden dat deze religies absoluut niets met ware religie te maken hebben. Als het echte religies zouden zijn, dan hadden ze zichzelf allang opgeheven op basis van hun eigen moraal en theologische tegenstrijdigheden, en omdat de wetenschap alle kosmologische beweringen die deze religies verkondigen honderden jaren geleden al heeft ontkracht. De reden dat deze godsdiensten maar blijven bestaan is, omdat ze alles met psychologie te maken hebben en niets met ware religie.

 

Omdat mensen vaak al van kinds af aan blootgesteld worden aan één van deze religies, nestelt dit religieuze gedachtegoed zich zo diep in hun hersenen dat het de basis vormt van hun identiteit die ze de rest van hun leven met zich meedragen en vervolgens weer aan hun nageslacht doorgeven. Maar weinig mensen kunnen later in hun leven deze sluimerende ziekte voorgoed uit hun lichaam krijgen zodat ze weer hun natuurlijke gezondheid terug krijgen.

 

Voor miljarden mensen is hun identiteit gebaseerd op hun religieuze overtuigingen. Een aanval op iemands geloof of religieuze overtuiging wordt daarom ervaren als een aanval op de persoon zelf. Deze mensen weten niet wie ze werkelijk zijn. Deze mensen weten niet hoe ze een eigen identiteit zouden moeten opbouwen, gebaseerd op wie ze werkelijk zijn. Zij weten ook niet hoe ze zichzelf als een vrij en autonoom individu zouden moeten definiëren en profileren.

 

Niet alleen hun eigen identiteit, maar hun hele wereldbeeld is gebaseerd op een fantasie. Omdat ze hun god en hun religie niet in twijfel durven trekken, wringen ze zich in allerlei kromme bochten om de wetenschappelijke feiten dusdanig te interpreteren en vervormen dat ze tóch weer binnen hun religieuze kadertjes passen. Ze blijven trouw aan hun achterhaalde geloof omdat ze simpelweg geen andere uitweg en geen alternatief kennen. Hun eigen identiteit als ook de manier waarop ze de wereld ervaren en begrijpen, zullen volledig uiteenvallen als ze ooit afstand zouden doen van hun geloof.

 

En dat is het briljante aan dit religieuze virus dat Abrahamisme heet – het nestelt zich zo diep in het lichaam dat mensen er zich mee gaan vereenzelvigen; het virus wordt de mens en de mens wordt het virus – een besmettelijk virus dat alleen met een gezond verstand uitgeroeid kan worden.

 

Religie is iets dat is overgebleven uit de kinderjaren van onze intelligentie, het gaat verbleken naarmate we rede en wetenschap als onze richtlijnen nemen. – Bertrand Russel

 

De drie grote religies zijn de meest duistere en duivelse kracht waaronder de mensheid ooit gebukt is gegaan. Alle mensen die in de god van de Joden of in Allah geloven (en dus ook in de duivel geloven), zouden zich serieus af moeten vragen of het Abrahamisme niet het werk van de Duivel is in plaats van “God”. Want het enige doel van deze religies is het onderwerpen van de mensheid en voorkomen dat wij vrije, onafhankelijke, rationele, autonome individuen worden die zich niet langer laten dicteren door religieuze despoten of een megalomane Elite.

 

Abrahamisme zou beschouwd moeten worden als een mentale ziekte of een dodelijk en uiterst besmettelijk virus dat zich alsmaar onder de bevolking blijft verspreiden. Het zou de taak van elke overheid moeten zijn om te voorkomen dat een samenleving verder geïnfecteerd raakt. Elke overheid zou drastische maatregelen moeten nemen om de mentale gezondheid van mensen (en zeker kinderen) te beschermen.

 

De enige maatregel die werkt is uiterst simpel, namelijk; een verbod op religieuze indoctrinatie bij kinderen. Niemand onder de 16 zou een religieuze overtuiging aangepraat mogen worden. (Misschien moet deze leeftijdsgrens gelijkgetrokken worden aan de leeftijd waarop jongeren mogen drinken, aangezien drank en religie allebei een verslavende en dodelijke werking kunnen hebben). Vanaf een zekere leeftijd zouden jongeren zelf een keuze moeten kunnen maken, ongeacht wat hun ouders, de Kerk of de Staat van hun verwacht. Ze mogen dan zelf kiezen of ze als atheïst, Christen, Moslim, agnosticus, scepticus of desnoods als Jedi ridder in het leven willen staan.

 

Ik ben tegen religie, omdat het ons leert tevreden te zijn met het niet begrijpen van de wereld. – Richard Dawkins

 

Het recht op Universele Vrijheid

De vrije ontwikkeling van iemands identiteit is de sleutel tot het menselijke soort. De Staat dient een maatschappelijk kader te ontwikkelen waarin kinderen hun eigen identiteit kunnen ontdekken en ontplooien, gebaseerd op hun eigen persoonlijkheid, aanleg, talent, interesses, voorkeuren, smaak en natuur. Alle externe invloeden die erop uit zijn om de ontwikkeling van een kind geforceerde sturing te geven, moeten weggenomen worden. Mensen -álle mensen- horen vrij te zijn om zichzelf te zijn. Het is niet aan anderen, ouders, de overheid of oude tradities, om kinderen te vertellen wie ze moeten zijn. Het is ieders UNIVERSELE RECHT om zichzelf te zijn!

 

Het is onmogelijk om in een vrije wereld te leven als het ontplooien van je eigen identiteit geen vrij proces is. Met name religies zijn erop uit om te zorgen dat niemand zichzelf vrij mag ontwikkelen. Joodse en Islamitische baby’s van acht dagen oud worden met een scherp mes voor het leven verminkt en op deze manier “gebrandmerkt” met het symbool van hun religie. Vrouwenbesnijdenis kan een levenslang trauma opleveren. Waar halen ouders en religieuze leiders het recht vandaan om kinderen op deze manier te mishandelen en ze een groot deel van hun latere seksuele genot te ontnemen!? Iedereen die voorstander is van ware vrijheid zou zich tegen deze barbaarse rituelen moeten verzetten, en met name overheden.

 

De media maken ons wijs dat vrijheid en democratie hand in hand gaan. Talloze benefietconcerten worden jaarlijks en wereldwijd georganiseerd vóór de vrijheid, er worden demonstraties en fakkeltochten gelopen vóór de vrijheid. Allemaal hypocriete afleidingsmanoeuvres waarbij mensen zich blind staren op fysieke vrijheid, politieke vrijheid of vrijheid van meningsuiting. Maar waar het wérkelijk om zou moeten gaan, is de vrijheid om je eigen identiteit te scheppen; DAT is ware vrijheid.

 

De natuurwetenschap wil dat de mens leert, de religie wil dat hij handelt. – Max Planck

 

Er is geen systeem dat ware vrijheid meer in de weg staat dan het Abrahamisme. Binnen de Islam, verwerft iemand die de hele Koran uit z’n hoofd kent –een hafiz– groot aanzien en respect. Maar niemand zal zo iemand ooit betrappen op het lezen van een boek over wetenschap, filosofie, psychologie of wiskunde. Hoe knap het ook is om een dik boek uit je hoofd te kennen, het zijn gehersenspoelde dwazen die hun leven letterlijk vergooid hebben aan het onthouden van pure onzin, van het begin tot het eind. Had deze hafiz zijn leven gewijd aan het bestuderen van wetenschap, dan zou hij wellicht een nieuwe Einstein geweest zijn! En zo leven miljarden mensen een leven zonder enige zelfontplooiing of intellectuele ontwikkeling. Allemaal mensen die –als ze de vrijheid hadden gehad om zichzelf te zijn- een waardevolle bijdrage aan hun samenleving hadden kunnen leveren. In plaats daarvan leven ze als godvrezende zondaars in armoede, onderdanigheid, oorlog en ellende, en dat allemaal dankzij een wereldwijd regime dat we Abrahamisme noemen.

 

Hoe absurd de inhoud van de Koran of de Bijbel ook is, wij zijn niet tegen de Islam, het Jodendom of Christendom als religie. Wat staan voor absolute vrijheid, wat betekent dat iedereen de vrijheid moet hebben om te leven volgens de regels van welk boek dan ook, zolang zij het recht op Universele Vrijheid van ieder ander mens respecteren. Waar wij wel tegen zijn, is het opdringen van deze religies aan kinderen. Iedereen die gelooft in Ware Vrijheid, zou daarom tégen elke vorm van religieuze indoctrinatie moeten zijn!

 

photo-e

 

De afgelopen 2000 jaar zijn een tijdperk van Geloof geweest; een tijdperk dat desastreus voor de mensheid en de aarde is gebleken. De tijd is aangebroken dat we deze wrede religies achter ons laten en vooruit gaan kijken. We moeten streven naar een nieuwe wereld waarin de rede en wetenschap de regels bepalen en alleen nog maar aangewend kunnen worden ter verbetering van onze samenleving.

 

Precies zoals ongelovigen eeuwenlang vervolgd werden (en als het aan de Islam ligt worden ook vandaag de dag nog alle ongelovigen die zich niet willen bekeren vermoord), zo zouden we nu alle gelovigen als ketters moeten beschouwen. Iemand die wetenschap en feiten ontkent en moedwillig vast blijft houden aan een absurde fantasie over een wraakzuchtige jaloerse god waarvoor we op onze knieën moeten gaan, voor wie we zouden moeten bidden en van wie we talloze achterlijke regeltjes zouden moeten volgen, zou keihard uitgelachen, bespot of “gedemoniseerd” moeten worden.

 

Deze mensen dragen absoluut níets bij aan onze samenleving, integendeel. Geloof is een volkomen onacceptabel fenomeen in de 21e eeuw en zou vertrapt moeten worden door de rede. Alle boeken over geloof zouden in de bibliotheek naar de fantasie-afdeling verplaatst moeten worden. Tweeduizend jaar lang hebben deze boeken ons niets anders dan haat, intolerantie en ellende gebracht. Waarom zou Mein Kampf van Adolf Hitler verboden zijn terwijl de inhoud van de Torah en de Koran vele malen gewelddadiger is en doordrenkt is met haat zaaiende teksten? Deze boeken hebben tweeduizend jaar lang absoluut níets goeds gebracht en hebben al die tijd de menselijke vooruitgang tegengehouden. De Koran beweert dat de aarde plat is en pas 6000 jaar oud is, en miljoenen Moslims geloven dit nog steeds!

 

Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme. – Albert Einstein

 

Het wordt tijd voor een wetenschappelijk Inquisitie. Alle geloofssystemen die vijandig zijn tegenover de wetenschap (en anders-gelovigen) zouden officieel verboden moeten worden en iedereen die zich in het openbaar bezig houdt met het vereren van een “opperwezen” dat moord en doodslag predikt, zou -bij wijze van spreken- vervolgd moeten worden zoals zondaars eeuwenlang vervolgd zijn. Geloven in de God van Abraham zou een schaamtefenomeen moeten worden. Niemand zou nog beticht moeten willen worden van het buigen voor een tirannieke god. Knielen en bidden voor een zogenaamde god zou even belachelijk moet zijn als knielen voor de kerstman of de paashaas. Als religieuze indoctrinatie van kinderen morgen verboden zou worden, dan zouden we na één generatie van deze waanzin verlost kunnen zijn, en zou de weg vrij zijn om als één mensheid met een schone lei te beginnen aan een nieuw hoofdstuk in onze menselijke ontwikkeling.