De Rechten van het Kind – verbod op religieuze indoctrinatie

Een gezonde samenleving brengt gezonde mensen voort. Omgekeerd vormen gezonde en gelukkige mensen samen een gezonde samenleving. Een verziekte samenleving daarentegen, brengt allerlei ongewenste neveneffecten met zich mee; criminaliteit, geweld en agressie, anti-sociaal gedrag en individualisme, daklozen en verslaafden, werklozen, zieke en depressieve mensen, intolerantie, hebzucht, koopzucht en gemakzucht. Omgekeerd vormen een massa intolerante, egoïstische en laaggeschoolde mensen gezamenlijk een domme intolerante samenleving.

 

Onder het credo “de maatschappij, dat ben jij!” proberen overheidsinstanties onder hun belangrijkste verantwoordelijkheid uit te komen, namelijk: het voortbrengen en in stand houden van een gezonde, welvarende en vrije samenleving. Vrijwel alle negatieve aspecten van onze samenleving zijn het onvermijdelijke gevolg van de samenleving zelf, van het hele systeem dat ons door hogerhand wordt opgedrongen.

 

Talloze zogenaamde intellectuelen hebben hun hoofd al gebogen over het grote sociale vraagstuk, waarom de wereld “verhard”. Maar in de kern is het antwoord op deze vraag doodsimpel; zowel ons alom geprezen kapitalistische systeem als elk van de drie grote religies, richten zich enkel en alleen op onze laagste instincten en hebben absoluut níets van doen met het ontwikkelen en gebruiken van het menselijk intellect. Kinderen die opgroeien in een samenleving waarin al deze negatieve elementen oververtegenwoordigd zijn, groeien op met het idee dat deze wereld ‘normaal’ is. Maar onze wereld functioneert alles behalve normaal of “natuurlijk”.

indoctrination_3

Slechtheid zit in de mens, maar goedheid ook. Het zijn de opvoeding en levensomstandigheden die óf het slechte óf het goede in de mens cultiveren. En naar mate de wereld harder, intoleranter en individualistischer wordt en naarmate wet- en regelgeving vrijwel élk aspect van ons leven dicteren -waardoor ons gevoel van vrijheid steeds minder wordt- zullen wij als mensen ook steeds meer gaan verharden en verkillen, en dat proces begint al vrijwel direct na de geboorte.

 

Het zou de juist taak van de overheid moeten zijn om het beste uit de mensen te halen, en niet het slechtste. Het kapitalistische systeem waar alles draait om consumeren en het creëren van schulden, haalt enkel het slechtste uit de mens naar boven. Ons leven is een vicieuze van werken en consumeren. Kinderen worden op scholen klaargestoomd om de perfecte consument te zijn omdat in onze “democratie” iemands persoonlijke ontwikkeling totaal ondergeschikt is aan diens economische nut.

 

In keiharde tegenstelling tot onze kapitalistische democratie, draait de meest fundamentele verantwoordelijkheid van een meritocratie geheel om kinderen en de persoonlijke ontwikkeling. Een meritocratische republiek, samenleving of Staat biedt ieder kind namelijk een absolute garantie van vrijheid, bestaande uit de volgende voorwaarden:

 

1) Elk kind dient voorzien te worden van een ondersteunende, liefdevolle, veilige omgeving waarin het op zijn eigen manier tot bloei kan komen.

 

2) Het onderwijs moet erop gericht zijn om de talenten en zwakheden van elk kind identificeren, en ervoor zorgen dat geen kind deel hoeft te nemen aan activiteiten die diens zelfvertrouwen en eigenwaarde zouden schaden. In plaats daarvan moet het onderwijs zorgen voor een omgeving van succes waarin het kind gelukkig en zeker van zichzelf is, en van de hoogste verdienstelijkheid blijk kan geven. Zowel binnen school als daarbuiten.

 

3) In een meritocratische samenleving zal elk kind gegarandeerd beschikken over de “10.000 uur” die nodig zijn om van iemand een expert op zijn gekozen vakgebied te maken, dat aansluit bij iemands aanleg of talent.

 

4) Geen enkel kind mag door “het systeem” gedwongen worden om iets te doen waartegen het zich instinctief verzet. Het heeft geen zin om een kind dat weinig aanleg heeft voor gevorderde wiskunde dit onderwerp toch door de strot te duwen. Het enige wat je daarmee bereikt is dat het kind zich ellendig gaat voelen, een mislukkeling, en dat zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde wordt geschaad.

 

5) Elk kind dient te worden beschermd tegen élke vorm van indoctrinatie, hersenspoeling of mind control, van welke bron dan ook, maar met name religie.

 

6) Elk kind moet blootgesteld worden aan een grote verscheidenheid aan ideeën. Ieder kind zal op latere leeftijd zelf moeten kunnen beslissen welke religieuze, filosofische en politieke standpunten het zal steunen, op basis van zijn of haar aard, karakter, persoonlijkheid, intelligentie en talenten. Niemand anders dan het kind maakt deze keuze. Niemand is toegestaan om namens het kind een keuze te maken en het kind in een bepaalde richting te duwen, zelfs ouders niet.

 

7) Elk kind moet toegang hebben tot dezelfde kansen en behandeling als elk andere kind. Geen enkel kind mag profijt hebben van privileges, of lijden onder een gebrek aan privileges.

 

8) Het lot van een kind dient op geen enkele wijze verbonden te zijn aan dat van zijn ouders. Elk kind moet beoordeeld worden op zijn eigen verdiensten. Het geldelijke vermogen (of afwezigheid daarvan) van iemands ouders zou volkomen irrelevant moeten zijn.

 

Het doel van deze voorwaarden is te garanderen dat wanneer kinderen eenmaal volwassen zijn, ze in staat zullen zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving, gelukkig zijn, zelfverzekerd, vol gezonde eigenwaarde, zich bewust van hun talenten en zwakheden zijn, en met de vaardigheden om direct een positieve impact op de wereld te hebben.

child-indoctrination-300x154

Ze zullen niet worden beoordeeld op basis van hun geslacht, ras, geloofsbelijdenis, ouderlijke rijkdom of status, of ander discriminerend criterium, maar enkel op basis van hun verdienstelijkheid. Ze komen zo ver als hun merites (hun talenten en inzet) hen voeren. Ze zullen zich nooit zorgen hoeven te maken of ze wel de “juiste mensen” kennen of de “juiste connecties” hebben. Er zal geen nepotisme, vriendjespolitiek of privilege voor de rijken meer bestaan in de meritocratische samenleving.

 

Omdat in een Meritocratie de erfbelasting voor de superrijken op 100% wordt gesteld, verdwijnen alle systemen van geërfd voorrecht. Rijkdom zal nooit meer als wapen tegen het volk gebruikt kunnen worden. Niemand zal zich ooit nog door middel van buitensporige rijkdom macht toe kunnen eigenen. Er zullen geen vorsten meer zijn, geen adel, aristocraten, elite families, dynastieën, kartels of kliekvorming. Een superrijke Elite zal niet langer worden getolereerd of toegestaan.

 

Alleen een meritocratische overheid geeft het maximum aantal mensen maximale vrijheid ten koste van hen -de Elite- die voorheen maximale vrijheid hebben genoten ten koste van het volk. Ook godsdiensten hebben niet langer de “vrijheid” om kinderen te brainwashen en fysiek te verminken. Binnen een meritocratie heeft iedereen de ruimte en vrijheid om zijn of haar eigen keuzes te maken.

 

Verbod op religieuze indoctrinatie

De helft van de wereldbevolking is onderworpen aan de brute indoctrinatie van het Abrahamisme. Een nieuwe meritocratische regering zou direct een einde maken aan deze vorm van mentale kindermishandeling. Ouders zou nooit toegestaan mogen worden het denken van hun kinderen te vergiftigen – dit is de ergste vorm van kindermishandeling, dat hun geest voor de rest van het leven verziekt.

child_indoctrination_3

Kinderen moeten de kans krijgen om hun eigen ideeën te kiezen die hun leven vorm geven. Ze moeten als individuen in hun eigen recht gezien worden – niet als bezit of de marionetten van hun ouders. Geloofsonderwijs zou per direct afgeschaft moeten worden. De geestelijke wurggreep van pauzen, priesters, predikers, pastoors, rabbi’s en imams moet absoluut een halt toegeroepen worden.

 

Eén enkel idee kan de wereld veranderen; het idee dat kinderen zelf het einddoel zijn en niet een middel om een doel te bereiken, dat ze beschermd worden tegen indoctrinatie vanuit welke richting dan ook, dat ze het absolute mensenrecht hebben om hun eigen meningen te vormen op basis van hun eigen waarden, karakter en kennis. Een regering die dit bij de wet vastlegt zal de wereld transformeren!

 

Het indoctrineren van kinderen moet absoluut stoppen, en als dat gebeurt dan zal de wereld binnen één generatie van het Abrahamisme –de drie grote religies- verlost kunnen zijn. De enige reden waarom deze religieuze ziekte nog bestaat is omdat het -als een hardnekkige virus- de gelegenheid krijgt om de mensheid te blijven infecteren, van de ene generatie op de andere. Deze dodelijke cyclus moet voor eens en voor altijd verbroken worden. De meritocratische overheid heeft het absolute recht om de meest rigoureuze maatregelen te nemen om er zeker van te zijn dat geen van haar burgers gebrainwasht wordt. Er kan geen ware universele vrijheid van de mens zijn totdat kinderen vrij zijn om zelf te beslissen wat belangrijk voor ze is.

 

Kinderen moeten een absolute garantie van de Staat krijgen dat ze zullen worden behandeld op basis van hun eigen aard en merites, en niet die van hun ouders. De zonde van de vaders zal NIET op de zonen gelegd worden. Het brainwashen waaraan de ouders zelf onderworpen zijn, zal niet worden overgedragen op hun kinderen. Ouders hebben GEEN RECHT om lichaam of geest van hun kinderen te vergiftigen. Ouders mogen hun kinderen ook geen arsenicum toedienen, dus waarom wordt hen wel toegestaan geestelijk arsenicum in de vorm van hun geloofsovertuigingen -die een geestdodende invloed op de gezonde ontwikkeling van een kind hebben- voor te schotelen?

 

Kinderen moeten VRIJ zijn. Het zijn niet de handpoppen van hun ouders. Het zijn geen “mini me’s”. Ze moeten niet floreren of lijden omwille van wie hun ouders zijn en hoe het hun ouders is afgegaan in het leven. Kinderen zijn individuen met rechten! Ze hebben het recht om te participeren in een meritocratie in plaats van een systeem van nepotisme, vriendjespolitiek en privilege. Geërfde rijkdom zou in geen enkele samenleving een rol moeten spelen. Geen kind zou de begunstigde of het slachtoffer van ouderlijke voordelen en nadelen. Het succes of falen van de ouders zou niet relevant moeten zijn voor dat van hun kinderen. Het is de absolute taak van de Staat om een eerlijke en rechtvaardige samenleving te creëren op basis van een eerlijk, rechtvaardig en meritocratisch systeem. Geen enkele politieke partij zal zich hier hard voor durven maken. Alleen daarom al zou geen enkele stemgerechtigde een stem moeten uitbrengen op één van de gevestigde partijen.

 

De rol van ouders

De taak van ouders is hun kinderen lief te hebben, ze te beschermen, te voeden, en hen een omgeving te geven waarin ze tot bloei kunnen komen en de maximale verwezenlijking van hun potentieel kunnen bereiken. Het is niet de taak van ouders om hun kinderen in een onbuigzame mal van ouderlijke, religieuze en sociale verwachtingen te forceren. Het is niet de taak van de ouders om ze naar hun evenbeeld te vormen. Het is niet de taak van ouders om als dictators of tirannen over hun kinderen te heersen. Zij moeten daarentegen behulpzame beschermers, gidsen en mentoren zijn.

child-abuse

Het wordt tijd dat we alle waarden weer gaan herwaarderen! Te beginnen met de rol van ouders. Ouders vormen de sleutel tot het veranderen van de maatschappij. Godsdienst gebruikt ouders op cynische wijze als middel om elke nieuwe generatie te herinfecteren met het toxische bullshit virus van fanatiek, misleid geloof. Als slechts één generatie ouders weigert de ziekte van het Abrahamisme over te dragen, zou de nachtmerrie eindelijk over zijn. Dat is het enige dat vereist is – één generatie die de brainwashing en mind control die ze zelf hebben ondergaan niet aan hun kinderen overdraagt. De hippies hadden die generatie moeten zijn – maar zij faalden. Het is daarom aan een nieuwe generatie om de mal te breken.

 

Het is de taak van de meritocratische overheid om deze ene gouden generatie ouders te creëren die het verleden afsluiten en zo het fundament leggen voor de goddelijke toekomst van de mensheid.

 

Het is de taak van de overheid te weten waar vrijheid werkelijk voor staat. Wie kan ontkennen dat vrijheid gelegen is in het recht dat een kind heeft op gelijkwaardig, onbevooroordeelde toegang tot de belangrijkste denkscholen van de mensheid en het geheel vrij kiezen, zonder enige afkeuring, druk of bedreigingen, het soort leven dat het meeste in overeenstemming is met zijn of haar karakter, aard, persoonlijkheid en talenten?

 

Kinderen zijn unieke mensen. Het zijn geen aanhangsels van hun ouders. Ze zijn geen “chip of the old block”. Het zijn nieuwe blokken, en ze beitelen hun eigen standbeelden, niet de tweedehands varianten van hun ouders. Het leven kan zo eenvoudig en mooi zijn. Steun je vrijheid, of niet? Als je een ouder bent, denk je dan dat het je goed recht is om je kind te indoctrineren met de door een minderheid beaamde, extremistische denkbeelden die jij aanhangt?

 

Elke religie op Aarde is een minderheid en een extremistische sekte. De Katholieken, de grootste sekte, vormen zo’n 16% van de wereldbevolking. Dus 84% van de bevolking verwerpt de boodschap van de meest “succesvolle” godsdienst. Katholieken vormen daarom een minderheid van fanatiekelingen die geloven dat de 84% ongelovigen naar de hel zullen gaan. Idem dito voor de moslims. En wat de joden betreft, God’s “Uitverkoren Volk” – zij vormen de kleinste sekte op Aarde, slechts een paar miljoen.

 

Welk recht heeft een islamitische of orthodox-joodse vader om zijn pasgeboren zoon door middel van besnijdenis voor zijn leven te verminken, hem op een bepaalde manier te kleden, hem bloot te stellen aan extremistische minderheids- meningen, hem te dwingen honderden belachelijke joodse regels en wetten te gehoorzamen, hem te dwingen een bepaald dieet te volgen, naar bepaalde scholen te gaan, met sommige mensen om te gaan en anderen te mijden, volledig ontvreemd en afgesneden te zijn van de buitenwereld? Noemen we dat VRIJHEID?

circum

Is het ouderlijke brainwashen van hun kinderen wat we definiëren als een uitdrukking van ware vrijheid? Zo niet, moeten we er dan niet iets aan doen? Als we niet ingrijpen, zijn we niet beter dan degenen die de slavernij afkeurden, maar geen vinger ophieven om er een einde aan te maken. ALLE kinderen zijn gevangen in slavernij. Het is tijd om ze te bevrijden. Zoals we zelf bevrijd hadden moeten worden toen wij kinderen waren, maar niemand ons te hulp schoot.

 

Vrijheid betekent niet dat het je “vrij” staat om je kinderen aan slavernij te onderwerpen. Vrijheid betekent dat alle kinderen van elke soort slavernij of indoctrinatie worden bevrijd, vooral die van hun eigen ouders aangezien dat de meest verderfelijke van alle is. Als alle “christelijke” kinderen werden opgevoed in islamitische gezinnen, dan zouden ze allemaal moslim worden. Als alle “islamitische” kinderen in een christelijk huishouden zouden opgroeien, zouden het christenen worden. Met andere woorden: godsdienst is in geen enkel opzicht relevant. Waar het om draait is het brainwashen. Iedereen kan elk geloof opgedrongen worden door middel van ouderlijk brainwashen.

 

Als elk kind eenmaal vrij wordt opgevoed – zonder op wat voor manier dan ook te zijn gehersenspoeld – dan kan eindelijk gesteld worden dat de mensheid vrijheid heeft bereikt. Maar tot dit goddelijke moment is gearriveerd, is de mensheid niet vrij.

 

De rol van de Staat

Het is de taak van nieuwe meritocratische regeringen om te zorgen voor een toekomst van vrijheid. En als dat betekent dat kwaadwillende godsdiensten met de grond gelijk gemaakt moeten worden, dan zij het zo. Voor vrijheid moet gestreden worden. Er zal een oorlog gewonnen moeten worden want de verdedigers van slavernij zullen zich nooit zonder slag of stoot overgeven. Dat wat niet te tolereren is, moet simpelweg geconfronteerd en aangevochten worden. Principes moeten worden geëerd. De regering moet de vrijheid verdedigen. Daarom zou de regering voor eens en altijd de strijd aan moeten gaan met godsdiensten die beweren het recht te hebben om kinderen -via de ouders of religieuze scholen- te brainwashen. Het is geen overdrijving wanneer we stellen dat dit meest belangrijke strijd is die gevoerd zal moeten worden indien we ooit met 7 miljard mensen in goede harmonie willen samenleven. Pas dan, wanneer de kracht van brainwashing voor altijd vernietigd is, kan de mensheid werkelijk vrij zijn.

 

We moeten de oorlog verklaren aan alle vormen van brainwashing, en de belangrijkste dader is godsdienst. Zou een kleine joodse baby er vrijwillig voor kiezen om besneden te worden, en afgesneden van de rest van de wereld door de vreemde geloofsovertuigingen van zijn ouders? Had hij niet liever de gelegenheid gehad om zijn eigen keuzes te maken en zijn eigen conclusies te trekken? Maar die kans wordt hem nooit gegeven. Zodra hij geboren wordt, gaan zijn ouders aan de slag om zijn geest te besturen, om van hem een “perfecte” jood te maken. Hij heeft hierin geen keuze, niets te zeggen, geen invloed, geen vrijheid.

child_indoctrination_4

Hij wordt in de mal geforceerd die zijn ouders voor hem gekozen hebben, en gedwongen zich naar hun geloofsovertuigingen te schikken. Hij is een slachtoffer, een slaaf. De meest fundamentele vrijheid wordt hem geweigerd. Zijn recht om zichzelf te zijn wordt doelbewust verwaarloosd. Hoe kan een regering passief toekijken terwijl dit gebeurt ? Komt dat doordat de regeringen zelf slavendrijvers zijn die geen interesse hebben in de vrijheid van de mensheid? Ze willen ons enkel besturen, en dat betekent dat ook zij ons willen brainwashen. Ze werken samen met de gehersenspoelde ouders en de indoctrinerende godsdiensten en alle programma’s van massa-controle. Een vrije mensheid is hun ergste nachtmerrie, aangezien het hun heerschappij zou beëindigen.

 

We hebben daarom een geheel nieuwe vorm van regering nodig – meritocratie – die absoluut toegewijd is aan de maximalisatie van menselijke vrijheid, en de permanente afschaffing van brainwashing. Het is tijd om ALLE WAARDEN TE HERWAARDEREN. De definitieve oorlog is begonnen en het kernpunt is waar de geschiedenis van de mensheid altijd al om gedraaid heeft – vrijheid, of niet, voor de gehele mensheid. Wiens kant zul jij steunen ? Schaar jij je achter de brainwashers, de slavendrijvers, de voorvechters van mind control en indoctrinatie, de koningen en koninginnen, de adellijke klasse, de Abrahamistische godsdiensten van massacontrole, de bevoorrechten, de superrijke Elite? Of kies je voor een meritocratische samenleving en trek je ten strijde voor je eigen vrijheid en de vrijheid van alle generaties na ons?