De tegennatuurlijke macht van de elite

Een sterke en dominante leeuw kan de koning van zijn territorium zijn, gevreesd door alle andere mannetjes leeuwen, totdat ouderdom en gebreken hun tol gaan eisen en een jonger mannetje de uitdaging met zijn leider aangaat en uiteindelijk de plaats van koning inneemt. Dit is de natuurlijke rangorde, en de manier waarop de natuur al vele miljoenen jaren naar optimale efficiëntie streeft middels natuurlijke en wetmatige processen.

 

Maar hoe gaat de mensheid met deze wetmatigheden om? Een sterke en succesvolle man wordt rijk en machtig, en vergaart in zijn leven een groot vermogen en veel bezittingen. Tot zo ver heel normaal en natuurlijk. Maar als ouderdom en bijkomende gebreken hem uiteindelijk hebben ingehaald, gebeurt er iets tegennatuurlijks. Hij wordt namelijk niet uitgedaagd en ten val gebracht door een jongere, vitale tegenstander.

 

Onze samenleving heeft allerlei kunstmatige “wetten” geïntroduceerd die de natuurlijke wetten hebben vervangen. Kunstmatige wetten, die in onze vroegste geschiedenis al zijn bedacht en opgelegd door stamhoofden, heersers, koningen en andere tirannen, om alle lageren in de sociale rangorde door middel van angst, pressie en represailles in het gareel te houden. De verzwakte oude man maakt dus gebruik van wetten, die beschermd en gehandhaafd worden door sterke, professionele en gewapende jonge mannen (politie en leger). Met andere woorden, hij beoefent zijn macht uit via externe krachten. Hij verslaat zijn tegenstanders niet met zijn eigen talenten of kracht, maar door zich te beroepen op “afspraken” die van oudsher de adel en rijken moesten beschermen tegen een muitende bevolking. De oude man is een tegennatuurlijke entiteit geworden, die alle natuurlijke evolutionaire processen tart.

 

Maar dat is nog niet het ergste. Na zijn dood, als de kunstmatige wetten zijn rijkdom tot het laatste moment hebben beschermd en de betaalde handhavers hun taak hebben volbracht, draagt hij al zijn rijkdom en macht over aan zijn kinderen – die in hun leven geen hand uit de mouwen hebben hoeven steken om dit op een eerlijke manier zélf te verdienen. Dit is een regelrechte schending van de natuurwetten.

 

Voorstanders van het huidige systeem van overerving zeggen dat het niet meer dan natuurlijk of vanzelfsprekend is, dat iemands vermogen en bezittingen overgaan naar diens kinderen. Maar in feite is dit volstrekt tegen-natuurlijk! Een sterke en machtige leeuw geeft alleen zijn genen door aan zijn nakomelingen. Hij geeft geen “bezittingen” of macht door aan zijn nakomelingen. Zelfs de nakomelingen van de meest gevreesde koning van de dieren zullen zich in een strijd moeten bewijzen dat ze geschikt zijn als leider. De natuur kent geen gunsten en privileges. Er bestaat in de natuur geen vriendjespolitiek. Iedereen neemt zijn kansen zoals ze komen en iedereen zal zijn eigen plek moeten verdienen. Er zijn geen uitzonderingsgevallen die “verheven” zijn boven anderen.

 

De mensen met het geld en de macht doen alles om de natuur te dwarsbomen en naar eigen hand te zetten. Ze hebben een kunstmatig systeem van privilege ingevoerd waarin elk succes of overwinning tot in de eeuwigheid blijft uitbetalen. Generatie op generatie hebben hun vermogens en macht zich vermenigvuldigd, waardoor schatrijke en oppermachtige dynastieën zijn ontstaan die momenteel nagenoeg alle aardse rijkdommen in handen hebben of beheersen. Dit is een regelrechte aanval op moeder aarde, onze natuur, en alle mensen op aarde die níet tot deze elite behoren. Hun systeem van overerving heeft onze hele sociale en maatschappelijke evolutie in z’n achteruit gezet. In plaats van te streven naar de meest natuurlijke, efficiënte en vreedzame samenleving, gebruikt de elite al haar macht en middelen om de moderne wereld vrijwel non-stop onder te dompelen in hongersnood, oorlogen en armoede.

rothschild1

Wie hebben de afgelopen twee eeuwen het kapitalistische systeem steeds verder “geperfectioneerd”? Wie heeft de Westerse (schijn)democratie opgezet en wie houdt deze in stand? Wie heeft ons het EU-gedrocht opgedrongen? Níet de bevolking! Vrijwel elk aspect van onze samenleving is gecreëerd door en wordt gecontroleerd door een rijke en machtige elite. Dit is al eeuwenlang gaande en zal tot in de eeuwigheid zo blijven, tenzij we dit als bevolking niet langer meer accepteren en besluiten om de elite voor eens en altijd van al haar wereldlijke vermogens en schatten te ontdoen.

 

De elite van de wereld hebben een systeem van overerving voor zichzelf in het leven geroepen dat op alle mogelijke manieren indruist tegen de natuurlijke gang van zaken. Hun systeem van perpetuele machts-accumulatie druist zelfs in tegen álle 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Ter aanvulling: de UVRM is in 1948 als resolutie aangenomen door de Verenigde Naties (tevens een instrument van de elite), maar is als zodanig níet juridisch bindend. De zogenaamde universele rechten van de mens zijn, als puntje bij paaltje komt, dus gewoon een wassen neus; een middelvinger van de elite, opgestoken naar alle 7 miljard bewoners van onze aarde.

 

De elite zijn vijanden van de natuur, vijanden van de menselijke vooruitgang. Ze gedragen zich als een tegennatuurlijke kracht en streven ernaar om alle vormen van maatschappelijke vooruitgang tegen te houden, ten behoeve van hun eigen voortbestaan. Deze dynastieke families zouden met wortel en al uitgeroeid moeten worden; zij zijn de vijand van het vrije volk en de vijand van alles wat staat voor natuurlijk, rechtvaardig en verdienstelijk. Elk systeem dat níet gebaseerd is op gelijke kansen en een eerlijke (her)verdeling van land, rijkdom en grondstoffen, zou tot in de basis vernietigd moeten worden.

 

Natuurlijk heeft elke menselijke samenleving rechtvaardige wetten nodig, maar het is onjuist als deze wetten met name de belangen van de rijken en machtigen behartigen. Wetten dienen juist om precies het omgekeerde te bewerkstelligen; wetten dienen de zwakkeren en kwetsbaren te beschermen, die anders de grond in getrapt zouden worden door de sterkeren. Wetten zouden juist moeten voorkomen dat er een machtige onverkiesbare en ontoerekenbare groep mensen ontstaat die totale werelddominantie nastreven. Wetten moeten juist verzekeren dat iedereen binnen de samenleving vanaf zijn geboorte een gelijke kans krijgt!

 

Onze maatschappij –politiek en economisch gevormd door de rijken- heeft de ware functie en betekenis van “de wet” omgekeerd. De elite heeft het rechtssysteem gekaapt en misbruikt voor haar eigen zelfzuchtige belangen en verkopen dit systeem aan het volk als zijnde een “democratische rechtsstaat”, terwijl het in essentie een onrechtvaardig, onnatuurlijk en mensheid-onwaardig systeem is. Alle sterke, intelligente en zelfbewuste mensen zouden zich gezamenlijk in moeten zetten om deze tirannen van hun troon te stoten, vergelijkbaar met de Franse Revolutie.

 

“De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw waarbij de absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd werd afgeschaft. De macht en de privileges van de adel werden massaal teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland.” – Wikipedia

 

Overerving en privileges hebben geen bestaansrecht binnen een ontwikkelde, intelligente en natuurlijke samenleving. Een rechtvaardig belastingsysteem (of beter gezegd; welvaartsherverdeling) respecteert de wetten van de natuur. Want elk tegennatuurlijk systeem zal zich vroeg of laat tegen de mensheid zelf keren.

 

Het enige natuurlijke systeem dat een continue welvaartherverdeling kan garanderen, is een Meritocratie. In een gezonde meritocratische samenleving vloeit iemands vermogen en (grond)bezit na diens dood altijd terug naar de samenleving. Door middel van 100% erfbelasting voor de superrijken kan er geen machtige elite meer opstaan. Door middel van deze simpele “Robin Hood tax” blijft het geld continu binnen de samenleving circuleren en kan niet meer tot in lengten van dagen “binnen de familie” blijven of in belastingparadijzen gestald worden. Dit is de enige (vreedzame en geweldloze) manier om ons voor eens en altijd te ontdoen van de machtige elite die de wereldpolitiek (en alle oorlogen en armoede die daaruit voortvloeien) al eeuwen domineert.

 

De rijken der aarde zijn niets anders dan parasieten die teren op de kennis, arbeid, bloed zweet en tranen van de rest van de mensheid. Geen enkel rationeel mens zou de adel en rijken moeten “vereren” of zelfs maar respecteren. Ze verdienen enkel totale minachting!

 

Een gezonde samenleving dient gevormd te worden naar de natuur, als voortvloeisel uit het evolutionaire proces dat al miljoenen jaren streeft naar perfectie. Het stomste wat we als mensheid kunnen doen, is denken dat we de natuur de baas zijn en alle natuurlijke processen willen negeren of tegenwerken. Net als binnen de natuur, dient een samenleving erop gericht te zijn om het beste uit de mensen te halen. Alleen iemands aangeboren of ontwikkelde talenten bepalen hoever ze het zullen brengen, en NIET iemands achtergrond, afkomst, familienaam of geldelijke vermogens.

 

Net als in de natuur hoort iedereen aan dezelfde startlijn te beginnen en hoort iedereen een gelijke kans te krijgen. En net als in de natuur, hoort onze samenleving geleid te worden door mensen die aantoonbaar bewezen hebben dat zij hun “roedel” onbaatzuchtig kunnen leiden en beschermen. En net als in de natuur, zal een samenleving altijd moeten streven naar vooruitgang. De mensheid had het pronkstuk van de natuur kunnen zijn, maar door een handvol elitaire machtsgeile individuen, leven 7 miljard mensen niet als vrije, intelligente en gelukkige individuen in een paradijs, maar als slaafse zombies in een voorportiek van de hel. Alleen de elite leeft in een paradijs. Hoe hoopvol om je dan te realiseren dat slechts één simpele wet en een boze mensenmassa nodig zijn, om de natuurlijke balans weer te herstellen.

 

Vrij wil ik leven en ook sterven, niemand beroven en van niemand erven. – Friedrich von Schiller