PVV versus het Algemeen belang

Als het om het Algemeen belang gaat, dan is er geen partijprogramma nodig. Alle politieke partijen en hun partijprogramma’s dienen altijd specifieke belangen en nooit het belang van alle burgers. Het was de baanbrekende Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) die het Algemeen belang contrasteerde met het specifieke of individuele belang. De eerste bevordert de belangen van de hele gemeenschap. De laatste stelt alleen een selectieve groep in staat zichzelf te verrijken ten koste van alle anderen.

 

Rousseau heeft in zijn leven tal van invloedrijke boeken geschreven waaronder Het Maatschappelijk Verdrag, waarvan de invloed duidelijk aanwezig is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In dit boek beschrijft Rousseau dat het Algemeen belang, of volkssoevereiniteit, de enige ware basis is van gezag en recht. Rousseau wilde liefst een samenleving creëren waarin de burgers weer het gevoel zouden krijgen direct bij de gemeenschap betrokken te zijn. Iedereen zou een sociaal contract met de Staat aan moeten (of kunnen) gaan, waarin alle wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen.

 

In zijn Vertoog over de Ongelijkheid tussen Mensen, stelt Rousseau dat de mens intrinsiek en van nature goed is (mits juist opgevoed) en alleen door ervaringen in de maatschappij gecorrumpeerd wordt. Ook stelt hij dat ieder mens een uniek karakter heeft en de vrijheid zou moeten krijgen om zich optimaal te kunnen ontplooien. Alleen gezonde en tevreden mensen maken een gezonde en vreedzame samenleving.

 

Rechtvaardigheid en dus ook het recht op gelijke kansen, zijn daarom de belangrijkste organisatieprincipes van elke samenleving. De Nederlandse Grondwet lijkt op het eerste gezicht ook op deze basis gestoeld te zijn, maar door talloze clausules en aanvullende wetten is onze Grondwet volledig uitgehold. Onze rechten zijn plichten geworden en omgekeerd is de Staat druk bezig om al haar verplichtingen jegens de bevolking van zich af te schudden.

 

Aangezien Nederlanders United! zich inzet voor het Algemeen belang, zou een partijprogramma niet meer dan een paar regels hoeven te bevatten. We hadden ook simpelweg het PVV programma kunnen kopiëren en hier presenteren, want volgens de laatste peilingen gaat de PVV een grote verkiezingszege tegemoet. Je zou dus bijna denken dat de PVV ook het Algemeen belang dient. Hoewel veel PVV standpunten ongetwijfeld de steun van een groot deel van het volk zullen krijgen, laat Wilders de oorzaak van alle problemen ongemoeid, namelijk: de invloed van de ultra-rijke financiële elite en hun multinationals.

 

De PVV is een partij met slechts één baas: Geert Wilders. Waar de PVV er wél veel van heeft, zijn aanhangers. Maar daar ligt ook gelijk het probleem van de PVV. Een aanhanger (het woord zegt het al), heeft geen enkele invloed op de partij. Dit maakt de PVV eigenlijk een partij met één dictator en een schare goedgelovige volgelingen. Veel aanhangers hebben geen flauw benul waar de PVV voor staat en hebben nog nooit de moeite genomen om Wilders’ partijprogramma te downloaden of in te zien. De enige reden waarom zoveel mensen mogelijk op Wilders zullen stemmen is a) omdat hij ‘tegen de Islam is’ en b) omdat hij de enige politicus is die af en toe een spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gooit. Dat dit allemaal onderdeel van het politieke Staatstoneel is, schijnt de potentiële stemmers niet uit te maken.

 

Volgens de PVV druist de Islam als politieke ideologie in, tegen alles waar wij als Westerlingen waarde aan hechten. Daar hebben Wilders en zijn aanhangers in elk geval volkomen gelijk in! Dit staat los van het vraagstuk of datgene waar wij waarde aan hechten, dan meer bestaansrecht heeft dan Islamitische ideologieën. Dat de massamigratie van voornamelijk Islamitische asielzoekers een ongekende (financiële en demografische) druk op onze samenleving legt is ook een gegeven waar we helaas niet meer omheen kunnen. Maar met zijn jarenlange anti-Islamiseringcampagnes, heeft Wilders de werkelijke vijand altijd zorgvuldig achter de schermen gehouden.

 

De werkelijke vijand waar we als bevolking tegenover staan, is de door het grootkapitaal betaalde regering van ons land. Al zouden we alle PVV standpunten in één keer doorvoeren (wat natuurlijk nooit en te nimmer zal gaan gebeuren), dan verandert dat helemaal níets aan de onrechtvaardige en corrupte basis van onze samenleving. Wilders’ trouw en loyaliteit aan de (al dan niet onrechtmatige) staat Israël zou toch voldoende reden moeten zijn om de intenties van Wilders op z’n minst in twijfel te trekken of nader te onderzoeken. Het partijprogramma van de PVV lijkt in de eerste instantie een vlugge opsomming te zijn van goede oplossingen voor veel problemen. Maar een kritische blik en een dosis gezond verstand zou menig PVV aanhanger toch op andere gedachten moeten brengen.

 

Zo wil de PVV 10.000 extra agenten op straat, die dan mooi de belangen van onze regering en de rijken nog beter kunnen beschermen tegen het groeiend aantal demonstraties van het volk. De PVV wil de minimale prostitutieleeftijd naar 21 jaar brengen, maar zal er niets aan doen om te voorkomen dat jonge meiden in de prostitutie belanden. De PVV wil besnijdenis van meisjes zwaar bestraffen, maar durft het woord verbieden niet te noemen. Uiteraard mogen van Zionist Wilders alle Joodse jongetjes wél gewoon besneden worden. De PVV komt op voor de dieren, maar interesseert zich niet voor het milieu; de economie komt vóór het milieu. Ook heeft menselijk handelen volgens de PVV geen enkele invloed op ons klimaat. De PVV wil 20% salarisverlaging voor Kamerleden, maar laat de exorbitante salarissen van (bank)managers, CEO’s en andere bestuurders ongemoeid. De PVV wil gaan korten op de salarissen van (medisch) specialisten en chirurgen, maar blijft het normaal vinden dat een ongeschoolde volkszanger of voetballer miljoenen kan verdienen terwijl iemand die dagelijks levens redt, moet gaan inleveren. Ook wil Wilders van de publieke omroepen af zodat de commerciële zenders vrij spel hebben om de kijker allerhande troep voor te schotelen. Ook is de PVV voorstander van een kleine overheid met beperkte macht en invloed, waardoor de ware macht nóg meer bij de banken en multinationals terecht komt. Dit zijn slechts enkele van de vele standpunten die alles behalve het Algemeen belang dienen of totaal voorbij gaan aan de werkelijke problemen die in ons land spelen.

 

De PVV spreekt in haar partijprogramma ook over de crisis waarin onze ‘democratie’ zich verkeert, maar komt als oplossing niet verder dan een gekozen burgemeester en een referendum of ‘volksraadpleging’ bij voldoende handtekeningen. De PVV is absoluut tegen een Directe democratie, omdat deze vorm van democratie de enige manier is om de macht daadwerkelijk in handen van het volk te leggen. Want dát wil de PVV namelijk niet. Of beter gezegd, dat willen de geldschieters achter de PVV niet.

 

De PVV werkt niet aan structurele oplossingen, de PVV is alleen druk bezig om een wig te drijven tussen twee groepen inwoners in ons land; de allochtonen en autochtonen. Bij elke woord dat uit de mond van Wilders komt wordt de kans op gewelddadige conflicten groter, terwijl hij met een beschuldigende vinger naar Links wijst. Wilders gooit alle asielzoekers en de gehele Moslimgemeenschap, waarvan vele gezinnen hier al generaties lang wonen, op één hoop. Dat er snel concrete en wellicht drastische maatregelen nodig zijn om de instroom van asielzoekers een halt toe te roepen, staat buiten kijf. Maar we kunnen duizenden Moslimgezinnen niet nóg meer uitsluiten en verder in de hoek drijven. Deze mensen die hier soms al jaren legaal verblijven en hier hun familie, school en werk hebben, kunnen we zowel staatsrechtelijk als moreel gezien niet meer het land uitzetten. De enige manier om de goede vrede te bewaren, is een manier te zoeken waarop onze Islamitische medemensen (alsnog) een eerlijke en passende plek kunnen krijgen in onze samenleving zonder dat hun religieuze en theocratische gedachtegoed -op wat voor manier dan ook- onze normen, waarden en wetten kunnen beïnvloeden.

 

Jarenlang is onze overheid blind en laf geweest om de integratieproblemen te (h)erkennen en de multiculturele samenleving kan daardoor als een mislukking bestempeld worden. Natuurlijk heeft niet alleen de overheid verzuimd om het juiste te doen, ook de immigranten zelf zijn deel van het probleem. Maar dat wil niet zeggen dat de Moslimgemeenschap in ons land nu ineens ‘het probleem’ van alles is, zoals Wilders ons wil laten geloven. Een dergelijke lastercampagne heeft Hitler in de jaren 30 ook al eens ten tonele gevoerd en daar willen we als mensheid liever niet nog een keer intrappen. Om de ware vijand te identificeren kunnen we dus beter niet naar Wilders luisteren, maar hoeven we enkel naar de politieke verslaggeving van het NOS journaal te kijken. Het ware probleem verschanst zich namelijk in Den Haag. En niet in de Haagse Schilderwijk, maar in het parlementsgebouw.

 

Integratieproblematiek is zo oud als de mensheid zelf. De basis van elke stammenoorlog, elke religieuze oorlog en elke andere machtsstrijd ligt in de mens zelf. Het heeft geen enkele zin om als overheid te stellen of af te dwingen dat iedereen maar gewoon ‘tolerant’ en ‘respectvol’ naar elkaar moet zijn. Veel mensen kunnen niet eens met hun buren of zelfs hun eigen familie overweg. Hoe kan je dan van mensen verwachten dat ze mensen uit een cultuur die haaks op hun eigen cultuur staat, zonder meer zullen accepteren en respecteren? Ook Wilders heeft hier geen antwoord op, omdat hij totaal voorbij gaat aan de aard en de psyche van de mens.

 

Dertig jaar geleden had Rechts de mond vol over Antillianen en Surinamers. Deze buitenlanders waren lui, onaangepast en crimineel. De Bijlmer werd in korte tijd een soort getto waar menig Amsterdammer liever omheen reed dan er doorheen. De Staat heeft jarenlang niets gedaan om deze mensen op een juiste manier te laten en helpen integreren. Precies hetzelfde als met de komst van Turkse en Marokkaanse immigranten. Alle problemen moesten maar door vrijwillige buurthulpen en maatschappelijk werkers opgelost worden. En voor de rest moesten wij Nederlanders maar vooral gewoon ‘tolerant’ zijn. Dan zou de multiculturele samenleving vanzelf wel een succes worden. Yeah right!

 

De Nederlandse overheid heeft zich nooit om minderheden bekommerd. Hadden onze regeringsleiders dit wel gedaan, dan hadden we nu geen veertig of meer Vogelaarwijken gehad. In lijn met de gedachten van Rousseau, zijn armoede en criminaliteit slechts de negatieve bijwerkingen van ons huidige systeem. Een crimineel wordt niet geboren, maar gevormd door zijn achtergrond en omstandigheden. Niemand zou in dit land in armoede of sociale achterstand geboren hoeven te worden. Geen enkel kind zou het slachtoffer hoeven te zijn van de sociale positie of leefomstandigheden van zijn ouders. Maar het enige waar onze regering goed in is, is struisvogelpolitiek bedrijven, de PVV niet uitgezonderd.

 

We kunnen niet genoeg benadrukken dat Nederlanders structureel onwetend gehouden worden. Er zíjn namelijk oplossingen, er zíjn alternatieven voorhanden, er ís een uitweg uit dit corrupte en volkomen onrechtvaardige systeem. Telkens weer grijpt de politiek naar het argument dat er geen geld beschikbaar is voor oplossingen of alternatieven. Ten eerste is gebrek aan geld niet het probleem, maar het feit dat het beheer van ons geld in vreemde en verkeerde handen ligt. Het allergrootste probleem en tevens de oorzaak van alle ongelijkheid in de wereld, is het feit dat geldbeheer en -creatie niet in handen van de Staat of de bevolking ligt, maar in handen van private banken die eigendom zijn van slechts een handvol individuen en families. Volg de stroom van het geld en je ontdekt snel dat al ons geld maar één kant op stroomt en nooit meer terugkeert de maatschappij in. Ten tweede is de overheid (lees: de financiële elite) per definitie tegen elk alternatief en tegen elke vorm van verandering die er mogelijk toe zal leiden dat burgers meer zeggenschap krijgen.

 

wilders_zionismeGeert Wilders is een belangenbehartiger pur sang van de grote (Joodse) banken en financiële elite. Dezelfde gewetenloze aanstichters van alle oorlogen, conflicten en economische misère waar de mensheid al decennialang aan onderdoor gaat. Maar weinig mensen lijken door te hebben dat Wilders (in)direct de mensen dient die de economische crisis, de oorlog(en) in het Midden-Oosten, het bankroet van Griekenland en vervolgens de migratiecrisis in gang gezet hebben, en dat hij deze crisis nu uitbuit om zijn eigen populariteit te vergroten en tegelijkertijd tweedracht te zaaien in ons land. Het gaat Wilders niet om oplossingen voor de werkelijke problemen. De enige taak die Wilders heeft gekregen is het aanwakkeren van Nationalistisch sentiment, en dat lukt hem aardig. De PVV is het rechter verlengstuk van de VVD. Beiden dienen enkel de belangen van de rijken maar helaas zijn de meeste PVV aanhangers hier blind voor. Eveneens zijn de meeste PVV aanhangers volstrekt onwetend over Wilders’ openlijke steun aan het Zionisme. Volgens Wilders hebben wij -de volkeren van Europa- Zionisme hard nodig en verdient Israël onze unanieme steun. Wie Israël en Netanyahu steunt, steunt automatisch de VS en de financiële elite die alle oorlogen in het Midden-Oosten mogelijk maken. Wilders is een politieke (geld)wolf in schaapskleren die probeert zoveel mogelijk andere domme schapen achter zich aan te krijgen, om ze vervolgens over te leveren aan zijn roedel; de ultrarijke (geld)wolven die over lijken gaan om de wereld  naar hun hand te zetten.

 

Politiek Links en Rechts spelen elkaar keurig de bal aan en lijken verwikkeld in een schemerig spel waarbij Brussel de rol van grensrechter speelt. Een spel dat over zowel onze rug als over de rug van miljoenen immigranten en vluchtelingen wordt gespeeld. Europa (lees: banken en multinationals) is de enige die baat heeft bij de massamigratie en tevens de enige die baat heeft bij een destabilisatie van zo veel mogelijk Europese landen. Hoe meer rellen er de komende tijd zullen gaan uitbreken des te groter wordt de roep vanuit het (naïeve) volk om de overheid in te laten grijpen. Alsof onze rechten en privacy nog niet genoeg zijn aangetast zullen er de komende jaren nog meer wetten aangenomen worden die ons van ons laatste stukje vrijheid zullen beroven. In Brussel spreekt men al druk over een Europese (en private) politiemacht om het volk in toom te houden. Uiteraard gebeurd dit allemaal onder het mom van terrorismebestrijding. Terrorisme dat ze eerst zelf naar Europa gehaald hebben!

 

Hoe positief en hoopvol de PVV in hun partijprogramma onze toekomst ook tegemoet ziet, de werkelijkheid zal compleet anders zijn, zelfs met de PVV aan het roer. Met populistische kreten en halfslachtige verkiezingsretoriek probeert de PVV de stem van het volk te winnen en het heeft er alle schijn van dat een groot deel van de kiezers hun stem inderdaad op de partij van Wilders zal laten vallen. Maar al zou de PVV een meerderheid in de 2e Kamer verwerven, dan zal er niets fundamenteels of structureels veranderen aan het huidige systeem. Vergeet niet dat Wilders nog steeds een liberale VVD’er is die zijn eigen koers is gaan varen omdat hij noodgedwongen de VVD heeft moeten verlaten. Hij is nog steeds groot voorstander van het neoliberale kapitalisme en steunt het omstreden TTIP verdrag. Nergens in zijn partijprogramma rept hij over de grote inkomensverschillen, de toenemende armoede en de wereldwijd groeiende kloof tussen arm en rijk. Het woord armoede komt niet eens in zijn 60 pagina’s tellende manifest voor!

 

Het bestaan van elites, groepen mensen of families die, doof voor de behoeften en verlangens van het volk, enkel handelen in hun eigen belang, is niet langer acceptabel. Het feit dat deze financiële elite de ware macht in handen heeft zou reden genoeg moeten zijn om massaal in opstand te komen en een (democratische) revolutie in gang te zetten. Als het aan de PVV ligt dan richten we onze woede en frustratie op alle Moslims in Nederland, terwijl ook zij het slachtoffer zijn van een financiële oorlog tegen de bevolking. Op dit moment hebben we álle inwoners van dit land nodig om de politieke roofbouw van ons land tegen te gaan en de grote banken, verzekeraars en multinationals buiten spel te zetten. Laten we niet vergeten dat hun bestaan VOLLEDIG afhankelijk is van de bevolking! Zonder ons valt er geen cent te verdienen voor ze.

 

Als puntje bij paaltje komt, dan kiest de PVV de zijde van het grootkapitaal en niet de zijde van het volk. De PVV geeft niets om het Algemeen belang, anders hadden hun woorden en daden dit allang laten blijken. De enigen die ons land van een zekere teloorgang kunnen redden, zijn wijzelf. Wij als volk zijn meer dan slechts ‘aanhangers’ van een liberale dictator of welke politieke partij dan ook. Een samenleving is een levend, dialectisch en evoluerend systeem waarin we elkaar nodig hebben en waarin de Staat ervoor hoort te zorgen dat er niemand buiten de boot valt.

 

Het Algemeen belang dient iedereen, behalve diegenen die er bewust voor kiezen om hier geen deel van uit te maken. Zoals eerder gezegd, zouden sociale contracten ingesteld kunnen worden om wederzijdse rechten en plichten vast te leggen. Op dit moment is iedereen vanaf geboorte automatisch ‘onderdaan’ van een monarch en ‘bezit’ van de Staat. Niemand van ons heeft ooit een handtekening op papier gezet waarmee we akkoord zijn gegaan met alle regels en wetten waar we ons maar naar moeten schikken. Onze (klein)kinderen zijn automatisch de dupe van ons blinde en naïeve vertrouwen in de overheid en ons gebrek aan daadkracht. Sociale contracten zoals voorgesteld door Rousseau kunnen een eind kunnen maken aan de huidige volstrekt oneerlijke machtsverhoudingen en tegelijkertijd bijdragen aan een meer samenhorige maatschappij.

 

In combinatie met moderne middelen als Crowdsourcing en Directe democratie kunnen we een nieuwe samenleving inrichten en een nieuwe fase ingaan, voor elkaar en met elkaar. Mensen zouden als partners met hun regering samen moeten werken. Wij horen geen passieve ontvangers te zijn van bevelen van bovenaf of gedicteerd te worden door een bevoorrechte elite. Burgers moeten actief zijn in het vormen van de Staat en op elk niveau moeten kunnen bijdragen. Regering en volk zouden met elkaar vervlochten moeten zijn: er zou geen mogelijkheid moeten bestaan dat de regering niet de belangen van het volk vertegenwoordigt. Elke regering die niet de Algemene Wil van het volk vertegenwoordigt is een tirannie, een afspiegeling van de specifieke wil van de heersende elite.

 

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Onze maatschappelijke ketting wordt alsmaar zwakker vanwege het toenemende aantal mensen en gezinnen dat door onze overheid aan hun lot wordt overgelaten. Onze samenleving zal nooit sterk en gezond worden tenzij er net zoveel zorg en aandacht wordt besteed aan de zwakke schakels als aan de sterkste schakels (de rijken).

 

Nederlanders United! is geen politieke partij, maar zou dit kunnen worden als mensen zich gaan realiseren dat we alleen gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen de gevestigde orde. Laten we niet achter de grootste mond aanlopen maar laten we voor onszelf opkomen. Stem alleen op jezelf en verwerp elk partijprogramma waar je niet 100% achter staat. Door een simpele ‘LIKE’ op de Facebookpagina van Nederlanders United! kan iedereen meehelpen om NU! een werkelijke politieke partij te laten worden. Een volkspartij heeft enkel bestaansrecht als deze ook daadwerkelijk door het volk gedragen wordt. Een volkspartij heeft geen leiders en geen aanhangers. Een volkspartij is het geheel van alle burgers.

 

Door het opzetten van lokale online communities zullen wij ons voor onze medemens gaan inzetten. We zullen kleinschalig moeten beginnen, in kleinere gemeenten waarbinnen samenhorigheidsgevoelens nog latent aanwezig zijn. De eerste taak is om mensen te vinden die in hun gemeente een online (Facebook) pagina willen starten waar dorpsgenoten elkaar om hulp kunnen vragen en hulp kunnen aanbieden. Het gaat hierbij om mensen die -op wat voor manier dan ook- behoefte hebben aan enige vorm van hulp die zij binnen hun eigen kennissenkring niet kunnen krijgen of niet durven te vragen. Het gaat hierbij niet om een vrijwilligers- of welzijnsnetwerk waarvan er in elke gemeente vaak al genoeg zijn maar waarbij er meestal weer een vorm van overheidsbemoeienis om de hoek komt kijken. De insteek is om als ‘gewone’ burgers elkaar vaker een helpende hand toe te steken of een luisterend oor te bieden. De mogelijkheden van een dergelijke site zijn eindeloos. Laten we voor het eerst sinds het bestaan van Facebook de naam “social media” eer aandoen en laten we bouwen aan een écht sociaal netwerk!

 

Een demonstratie vóór iets is duizend maal krachtiger dan een demonstratie tégen iets. Vergeet daarom de zinloze demonstraties op het Malieveld en laten we ons op elkaar en op positieve en constructieve dingen richten. Als er één ding is waarvan de overheid het meeste vrees heeft, dan is het een sterk, eensgezind en onafhankelijk volk! Wellicht hebben we als Nederlanders een nieuwe identiteit nodig, iets wat ons bindt en wat ons weer samenbrengt. Met kleine stapjes zullen we weer moeten leren om voor elkaar, en onszelf, op te komen.

 

Laten we niet uit het oog verliezen dan de Moslimgemeenschap in ons land de komende decennia exponentieel zal groeien en dat Moslims vroeg of laat een meerderheid zullen vormen. Hun gemeenschappelijke cultureel-religieuze identiteit is een bindende kracht die wij Nederlanders niet (meer) kennen. Dertig jaar neoliberaal kapitalisme heeft ons compleet verlamd en uit elkaar gedreven. Als we ons nú niet kunnen verenigen, dan hebben we de strijd tegen onze overheid en Brussel bij voorbaat verloren. Vergeet de schijn-democratie en politiek, vergeet Wilders. Alleen wijzelf kunnen onze maatschappij veranderen.

 

Welke regering is de beste? Die regering die ons leert onszelf te regeren. – Johann Wolfgang von Goethe