Nederlanders United! voor Directe Democratie

Ons alom geprezen kapitalisme is een economische ideologie met slechts één doel: ervoor zorgen dat een kleine en selecte groep mensen een buitenproportionele hoeveelheid geld en macht kan verwerven. Democratie is in de afgelopen decennia volledig gekaapt door het kapitalisme waardoor deze twee woorden praktisch onafscheidelijk van elkaar zijn geworden; het democratisch kapitalisme. Om de ware betekenis ervan te maskeren, werd de term dankzij slimme propaganda een synoniem voor vrijheid en welvaart. Intussen weten we allemaal waar “Freedom and Democracy” toe geleid hebben.

 

Democratie en kapitalisme hadden aanvankelijk een lange haat-liefde verhouding. Maar met de opkomst van het neoliberalisme ontstond er een macabere driehoeksverhouding. De termen democratie, kapitalisme en neoliberalisme komen in de media dagelijks voorbij en niemand weet beter of deze drie zijn onlosmakelijk verbonden met onze Westerse samenleving en zouden gelijk staan aan vrijheid en welvaart. Tenminste, dat wil men de burgers nog steeds laten geloven. Maar laten we definities van deze begrippen er eens op nalezen.

 

Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van een producent die daarbij veelal gebruikmaakt van loonarbeid om meerwaarde te creëren. Geld en kapitaalaccumulatie hebben hierbij de primaire rol overgenomen van de behoeftebevrediging in het economische proces. Bron: Wikipedia

 

Neoliberalisme is een term die door critici en academici wordt gebruikt om het vanaf de jaren tachtig, vooral in het westen, overheersende kapitalistisch economisch beleid te benoemen. Dit economische beleid wordt gekenmerkt door privatisering, bezuinigen, deregulering, vrijhandel, en vermindering van overheidsuitgaven, om zo de rol van de private sector te vergroten. Bron: Wikipedia

 

Valt hier nog iets aan toe te voegen? Uit monde van een politicus klinken deze termen toch altijd iets positiever. Maar als we geconfronteerd worden met de werkelijke betekenis ervan dan zal iedereen zich toch achter de oren krabben waarom we dit systeem in vredesnaam ooit “gekozen” hebben. Maar natuurlijk hebben wij hier nooit voor gekozen, het is als een dief in de nacht binnengeslopen! Laten we ook de definitie van democratie eens goed lezen.

 

Democratie is een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken. In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Bron: Wikipedia.

 

Missen we hier iets? Hebben we het hier wel over democratie? Bij de lezen van de definitie van kapitalisme en neoliberalisme hebben we direct een gevoel van herkenning. Maar bij het lezen van de definitie van democratie lijkt de werkelijkheid toch niet helemaal op wat de tekst beschrijft. En dat klopt ook! Onze democratie heeft namelijk haar eigen spelregels die veranderen als de omstandigheden veranderen.

 

Vergeet daarom alle zinloze petities, referenda, protestacties en demonstraties. Geen van dit alles zal ooit structurele verandering aan het systeem aanbrengen, laat staan verbeteringen. Daarnaast wordt vrijwel elke demonstratie tegenwoordig aangegrepen door infiltranten van politie en justitie om geweld uit te lokken zodat demonstranten in de media weggezet kunnen worden als linkse of rechtse extremisten. Dit geeft de politiek vervolgens weer een legitieme reden om openbare demonstraties nóg meer aan banden te leggen en daarmee dus ook weer de spelregels van onze “democratie” aan te passen.

 

Onze democratie is een politiek systeem dat gebruikt wordt door de rijken om de massa te laten geloven dat ze iets te zeggen hebben, terwijl alle macht continu in handen van de rijken blijft. Geen enkele verkiezingsuitslag zal hier ooit iets aan veranderen. Onze democratie is niets anders van een vermomde plutocratie; regeren door de rijken, voor de rijken.

 

De rijke elite wist heel goed dat ze er nooit mee weg zouden komen als een overheid direct uit hun naam zou handelen. Daarom werd de term Democratie geïntroduceerd. Niet omdat ons systeem een democratie ís, maar enkel om de suggestie te wekken dat onze Westerse landen vrij en democratisch zijn.

 

Geen mens ter wereld zou in oorlogstijd ooit ten strijde zijn getrokken en vrijwillig naar de frontlinie zijn gegaan uit naam van kapitalisme. Het kapitalisme kent geen martelaarsdoden, geen vurige inspirerende toespraken en geen mensen die hun laatste adem ervoor zouden willen uitblazen. Wie zou zijn leven in de waagschaal leggen voor een slogan als “Hebzucht is goed”? Een kil en abstract begrip als kapitalisme doet niemands hart sneller kloppen, het heeft geen ‘ziel’. Kapitalisme draait enkel om winst en publieke uitbuiting. Geen soldaat ter wereld laat zich naar de andere kant van de wereld sturen om vóór kapitalisme te vechten.

 

Daarom hebben de propagandameester deze term omgedoopt tot Vrijheid en Democratie. Want dát zijn wel zaken waar mensen voor willen vechten. Telkens wanneer je de woorden vrijheid en democratie uit de mond van een politicus hoort, dan weet je dat je belazerd wordt en dat het slechts om economische belangen gaat. Zouden deze belangen de wereld of bevolking ten goede komen, dan zou daar niets verkeerd aan zijn. Maar helaas dient ook politiek Den Haag enkel de belangen van de rijkste families in Nederland, Brussel en de grote internationale multinationals.

 

Alle Westerse naties pretenderen trots te zijn op hun democratische systeem, dat letterlijk “volksheerschappij” betekent. Ook onze regering houdt vol dat wij als burgers in een democratie veel meer vrijheid hebben dan onder andere politieke systemen. Maar wat democratie letterlijk betekent en hoe dit in de praktijk uitpakt, blijken toch echt twee totaal verschillende zaken te zijn.

 

Democratie is, wat men in het Engels zou noemen, een “smoke and mirror system”, oftwel een rookgordijn. De meeste mensen denken zelfs dat de VS een democratie is, maar niets is minder waar. De Founding Fathers, oftewel de grondleggers van Amerika waren allemaal idealisten die een systeem of bestuursvorm wilden ontwikkelen voor een rechtvaardige wereld, vrij van de ketenen en de Kroon van het Engelse rijk. Met name Thomas Jefferson, opsteller dan de Onafhankelijkheidsverklaring, kan beschouwd worden als de geestelijk vader van Amerika. Jefferson zei, dat “democratie niets anders is dan een dictatuur van de massa waarbij 51% van de mensen alle rechten ontnemen van de resterende 49%”.

 

Interessant om te weten is, dat nergens in de Amerikaanse grondwet het woord “democratie” wordt genoemd. Het is daarom ieders goed recht om ietwat achterdochtig te worden zodra politici democratie gaan verdedigen alsof dit de beste en meest rechtvaardige bestuursvorm is. Jefferson zag heel goed de gevaren van een democratie in. Want democratie is in zekere zin niets anders dan een dictatuur van de meerderheid. Amerika was om die reden aanvankelijk ontworpen als een Constitutionele Republiek. Let op, een Republiek en dus géén Democratie.

 

Een constitutionele republiek is een staatsvorm waarbij het staatshoofd en andere ambtenaren vertegenwoordigers van het volk zijn en moeten regeren volgens een bestaande grondwet die de macht van de overheid over haar burgers beperkt. Constitutionele republieken zijn een bewuste poging om de dreiging van de macht van de meerderheid te verminderen, waardoor de bescherming van afwijkende individuen en minderheidsgroeperingen beschermd worden door de “tirannie van de meerderheid”. Bron: Wikipedia.

 

De Amerikaanse grondwet werd expliciet ontworpen om de rechten van de mens te beschermen tegen elke macht, inclusief de macht van de democratische meerderheid. Amerika is dus helemaal geen democratie en Nederland evenmin. Nederland is een constitutionele monarchie, of beter gezegd: een constitutionele parlementaire monarchie. Dit betekent dat de werkelijke macht bij de monarch, de ministers en bij het parlement ligt en dus níet bij de burgers die technisch gezien nog steeds als “onderdanen” beschouwd worden.

 

In feite kent geen enkel land ter wereld echte democratie. De meesten zijn constitutionele republieken (zoals Amerika) of constitutionele monarchieën (zoals Nederland, België en Engeland). Aanvullend, is onze democratie ook helemaal geen directe democratie, maar een parlementaire democratie. Met andere woorden, wij kiezen slechts volksvertegenwoordigers die vervolgens onze belangen zouden moeten behartigen. Maar dát doen ze nou juist net niet, omdat onze democratie lang geleden al is verruild voor een plutocratie waarbij de rijken de wetten en regels bepalen en de bevolking geen enkele inspraak van betekenis heeft.

 

In het huidige internet-tijdperk waarin alles “online” gebeurd, zou een Directe Democratie heel eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden. Maar geen enkele regering zal hier uiteraard voorstander van zijn en Brussel al helemaal niet. In een directe democratie kunnen burgers direct hun volksvertegenwoordigers en ministers kiezen, puur op basis van hun verdienstelijkheid en kunde. Geen enkele politieke partij in Nederland is voorstander van een directe democratie, ook de PVV en SP niet. Zolang wij als burgers geen directe inspraak hebben in onze (grond)wetten, hebben wij totaal geen zeggenschap. Zolang wij niet zelf onze ministers kunnen kiezen, worden zij achter gesloten deuren geselecteerd op basis van vriendjespolitiek.

 

democracy_thumb

Stem niet langer op onze zelf verrijkende en leugenachtige politici. Met één lullig rood potloodstreepje op een stembiljet leg je je hele toekomst én die van je kinderen in de handen van een clubje compleet onbetrouwbare personen. Wie is er nou zo achterlijk om zoiets te doen? Blijkbaar zijn er nog steeds zo’n 8 miljoen Nederlanders die dit heel normaal vinden. Geven deze mensen ook de sleutel van hun voordeur of hun kind mee aan iedereen die zegt dat ze verstand hebben van politiek?!
Stop deze waanzin hier en nu. Kom op voor je eigen rechten, je vrijheid, je gezondheid en je toekomst. Kom op voor je eigen leven! Sluit je aan en help mee een nieuwe samenleving te bouwen.

 

Geloof niet wat politici zeggen, maar geloof evenmin dat zij het zonder reden zeggen. – Immanuel Kant